İBN HACER el-ASKALÂNÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN HACER el-ASKALÂNÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن حجر العسقلاني
Hocası
İBNÜ’l-KATTÂN es-SEMENNÛDÎ
Kıraat ve fıkıh âlimi.
Hocası
IRÂKĪ, Zeynüddin
Hadis âlimi ve hâfızı.
Hocası
HEYSEMÎ
Mecmaʿu’z-zevâʾid adlı eseriyle tanınan muhaddis.
Çağdaşı
FÎRÛZÂBÂDÎ
el-Ḳāmûsü’l-muḥîṭ adlı sözlüğüyle tanınan Arap dili, tefsir ve hadis âlimi.
Çağdaşı
SIBT İBNÜ’l-ACEMÎ
Hadis hâfızı, âlim.
Çağdaşı
İBN HATÎB en-NÂSIRİYYE
Fıkıh âlimi, kadı ve tarihçi.
Öğrencisi
SEHÂVÎ, Şemseddin
Hadis âlimi ve tarihçi.
Öğrencisi
BÛSÎRÎ, Ahmed b. Ebû Bekir
Zevâid kitapları telifiyle tanınan Mısırlı muhaddis.
Öğrencisi
İBNÜ’l-HÜMÂM
Hanefî fakihi, usul ve kelâm âlimi.
Eseri
FETHU’l-BÂRÎ
İbn Hacer el-Askalânî (ö. 852/1449) tarafından yazılan Ṣaḥîḥ-i Buḫârî şerhi.
Eseri
BULÛGU’l-MERÂM
İbn Hacer el-Askalânî’nin (ö. 852/1449) ahkâm hadislerini ihtiva eden eseri.
Eseri
NUHBETÜ’l-FİKER
İbnü’s-Salâh eş-Şehrezûrî’nin hadis usulüne dair Muḳaddime adlı kitabına İbn Hacer el-Askalânî’nin (ö. 852/1449) yazdığı muhtasar.
Eseri
el-İSÂBE
İbn Hacer el-Askalânî’nin (ö. 852/1449) sahâbenin hayatına dair eseri.
Eser verdiği edebî tür
el-CEM‘ BEYNE’s-SAHÎHAYN
Buhârî ile Müslim’in el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’lerindeki hadisleri bir araya toplayan eserlerin ortak adı.
Öğrencisi
İBN FEHD, Necmeddin
Muhaddis ve tarihçi.
Öğrencisi
İBN FEHD, Takıyyüddin
Muhaddis ve tarihçi.
Öğrencisi
İBN TAĞRÎBERDÎ
Memlükler dönemi tarihçisi.
Öğrencisi
İBN KUTLUBOĞA
Hanefî fakihi ve hadis âlimi.
Öğrencisi
BİKĀÎ
Müfessir, muhaddis, Şâfiî fakihi, tarihçi ve edip.
Öğrencisi
İBNÜ’ş-ŞIHNE, Ebü’l-Fazl
Hanefî fakihi ve tarihçi.
Öğrencisi
İBN KĀDÎ ACLÛN, Necmeddin
Şâfiî fakihi ve kelâm âlimi.
Öğrencisi
İBN MÜFLİH, Burhâneddin
Hanbelî fakihi ve biyografi yazarı.
Öğrencisi
İBNÜ’l-MİBRED
Hanbelî fakihi ve muhaddis.
Öğrencisi
İBN EMÎRU HÂC
Hanefî fakihi, müfessir.
Öğrencisi
İBNÜ’l-HAYDIRÎ
Muhaddis, fakih ve tarihçi.
Öğrencisi
ZEKERİYYÂ el-ENSÂRÎ
Şâfiî fakihi.
Çağdaşı
HEREVÎ, Muhammed b. Atâullah
Şâfiî fakihi.
Çağdaşı
AYNÎ, Bedreddin
Türk asıllı Hanefî fakihi, tarihçi, hadis ve dil âlimi.
Çağdaşı
BARSBAY
Mısır Memlük sultanı (1422-1438).
Çağdaşı
BULKĪNÎ, Sâlih b. Ömer
Şâfiî fakihi ve hadis âlimi.
Hocası
BULKĪNÎ, Ömer b. Reslân
Şâfiî fakihi ve müctehidi.
Hocası
İBNÜ’l-MÜLAKKIN
Şâfiî fakihi, muhaddis ve biyografi yazarı.
el-CÂMİU’s-SAHÎH
Buhârî’nin (ö. 256/870) Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap olarak kabul edilen, sahih hadisleri toplayan eseri.
Eseri
HEDYÜ’s-SÂRÎ
İbn Hacer el-Askalânî (ö. 852/1449) tarafından Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’ini şerhetmek amacıyla yazılan Fetḥu’l-bârî’nin müstakil bir cilt halindeki mukaddimesi.
Eseri
ed-DÜRERÜ’l-KÂMİNE
İbn Hacer el-Askalânî’nin (ö. 852/1449) VIII. (XIV.) yüzyılın meşhur adamlarına dair biyografik eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER