A. S. BAZMEE ANSARI - TDV İslâm Ansiklopedisi

A. S. BAZMEE ANSARI

1913-1989
Müellif toplam 34 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, İslam Toplumları ve Coğrafyası, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Tasavvuf, Türk Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, İslam Felsefesi ve Ahlak, İranî Diller ve Edebiyatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLLATÎF et-TÎBÂVÎ
Tarih, eğitim ve Ortadoğu üzerindeki çalışmalarıyla tanınan çağdaş Arap âlimi.
BENÂRES
Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde şehir.
BURHÂNPÛR
Hindistan’ın Medya Pradeş eyaletinde bir şehir.
CEZERÎ, Muhammed b. İbrâhim
Ḥavâdis̱ü’z-zamân adlı eseriyle meşhur tarihçi.
CÛZCÂNÎ, Minhâc-ı Sirâc
Ṭabaḳāt-ı Nâṣırî adlı eseriyle meşhur olan tarihçi, âlim ve edip.
DERD
Nakşibendiyye tarikatının Hindistan’daki tanınmış temsilcilerinden biri ve Tarîkat-ı Muhammediyye-i Hâlisa’nın ikinci pîri.
DEYBÜL
Pakistan’ın Sind eyaletinde bugün mevcut olmayan eski bir liman şehri.
DİLÂVER HAN
Hindistan’da Mâlvâ Devleti’nin kurucusu.
DİVAN / 5. Bölüm: Gazneliler ve Hindistan'daki Diğer Müslüman Devletlerde Divan
İslâm devletlerinde resmî işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclis ve buna bağlı devlet daireleri.
EŞREF ALİ
Hindistanlı âlim ve mutasavvıf.
EZFERÎ
Vâḳıʿât-ı Eẓferî adlı hâtıratı ile tanınan şair, Bâbürlü şehzadesi.
FÂRÛKĪ, Molla Mahmûd
Hindistanlı âlim.
FAZL-ı HAK HAYRÂBÂDÎ
Hindistanlı âlim.
FAZL-ı İMÂM HAYRÂBÂDÎ
Hindistanlı âlim.
FERRUHÂBÂD
Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde bir bölge ve eskiden bu bölgenin merkezi olan şehir.
FEVCDÂR
Bâbürlüler’de idarî ve askerî yetkilere sahip görevli.
FEYZÎ-i HİNDÎ
Ekber Şah döneminin önde gelen şair, âlim ve düşünürlerinden.
GEKHER
Daha çok Pakistan’ın Pencap ve kuzeybatı serhad eyaletlerinde yaşayan cengâver müslüman bir kabile.
GULÂM HÜSEYİN
Bengal’in ilk müslüman tarihçilerinden.
GÜLBEDEN BEGÜM
Hümâyûnnâme adlı hâtıratı ile tanınan Bâbürlü prensesi.
HÂFIZ RAHMET HAN
Hindistan’da hüküm süren küçük Rohilla Afgan Devleti’nin nevvâbı.
HAYDARÂBÂD
Pakistan’da bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu idarî bölge.
HİNDAL MİRZA
Bâbürlü şehzadesi.
HİSBE / 2. Bölüm: Hint Alt Kıtası
İslâm devletlerinde genel ahlâkı, kamu düzenini korumak ve denetlemekle görevli teşkilât.
İBRÂHÎM-i LÛDÎ
Lûdîler’in son sultanı (1517-1526).
İLTUTMIŞ
Delhi Sultanlığı’nın gerçek anlamda kurucusu kabul edilen Türk asıllı hükümdar (1211-1236).
İMÂDŞÂHÎLER
1484-1572 yılları arasında Güney Hindistan’da Berâr bölgesinde hüküm süren bir hânedan.
İMÂDÜLMÜLK
Bâbürlü veziri.
İSMÂİL ŞEHÎD
Hindistan’da müslüman hâkimiyetinin kurulması çabalarına fiilen katılan âlim.
İ‘TİMÂDÜDDEVLE
Bâbürlü veziri.
İVAZ VECÎH
Bâbürlüler’in hizmetinde bulunmuş âlim.
KELÎMULLAH-ı CİHÂNÂBÂDÎ
Çiştiyye tarikatına mensup sûfî ve âlim.
SEYYİD MUHAMMED CAVNPÛRÎ
Hindistan’da mehdîlik iddiasıyla ortaya çıkan ve Mehdeviyye hareketini kuran kişi.
ZUTLAR
Anayurtları Kuzeybatı Hindistan olan bir kavim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER