RAHMİ ER - TDV İslâm Ansiklopedisi

RAHMİ ER

Müellif toplam 27 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BÜŞTÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
BÜZÜRC b. MUHAMMED
Kûfeli râvi, dil ve edebiyat âlimi.
EBÛ ZÜBEYD et-TÂÎ
Hem Câhiliye hem de İslâm döneminde yaşayan Arap şairi.
EBÛ ZÜEYB el-HÜZELÎ
Şair sahâbî.
İBN AMMÂR el-ENDELÜSÎ
Endülüslü vezir ve şair.
İBN HAFÂCE
Endülüslü şair.
İBN VEHBÛN
Endülüslü şair.
İBN ZEYDÛN
Şair, edip ve vezir.
İBNÜ’l-HADDÂD el-VÂDÎÂŞÎ
Arap şairi ve edibi.
İBNÜ’l-HANNÂT
Şair, edip ve tabip.
İFLÎLÎ
Arap dili âlimi, edip.
İSMÂİL SABRİ PAŞA
Mısırlı şair.
KÜMEYT el-ESEDÎ
Emevî dönemi Şiî şairlerinden.
MAKALE / 1. Bölüm
Belli bir konuda inceleme, açıklama ve yorumlama niteliği taşıyan gazete ve dergi yazısı.
MENDÛR
Mısırlı edebiyat eleştirmeni, gazeteci.
MÜVELLEDÛN
Arap edebiyatında müteahhir dönem şairleri için kullanılan bir terim.
NECÂŞÎ, Kays b. Amr
Muhadram hiciv şairi.
ÖMER b. EBÛ REBÎA
Emevî döneminin ünlü aşk şairi.
RİSÂLE / 1. Bölüm
Edebî mektuplar ve belli konularda küçük hacimli eserler için kullanılan terim.
ROMAN / 2. Bölüm: ARAP EDEBİYATI
Zamanı, mekânı, olayları ve kişileriyle gerçek hayata ve kurguya dayanan, çok çeşitli anlatım tekniklerinin kullanıldığı edebî eser türü.
RUSÂFÎ, Muhammed b. Gālib
Endülüslü şair.
RÜ’BE b. ACCÂC
Arap recez şiirinin en büyük temsilcisi kabul edilen şair.
SÂBÎ, Ebû İshak
Sâbiî inancına mensup kâtip, risâle yazarı, şair ve tarihçi.
SÂLİH b. ABDÜLKUDDÛS
Zındıklığı ile tanınan bir Arap şairi.
ŞEYZERÎ, Emînüddin
Edip, şair ve astronomi âlimi.
TENKİT / 1. Bölüm
Değerini ortaya koymak amacıyla genelde sanat ve özelde bir edebiyat eserinin belirlenmiş ölçütlere göre incelenmesi ve analizini konu alan bilim dalı.
TUĞRÂÎ
Lâmiyyetü’l-ʿAcem adlı eseriyle tanınan Arap şairi, kâtip ve kimya âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER