SALİME LEYLA GÜRKAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

SALİME LEYLA GÜRKAN

Müellif toplam 31 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EATON, Charles le Gai
Gelenekselci ekole mensup sûfî düşünür ve yazar.
GEIGER, Abraham
Alman yahudi cemaatine mensup reformist din adamı ve şarkiyatçı.
İBRÂNÎLER
Yahudilerin atalarının bağlı olduğu Batı Sâmî kavimler topluluğu.
LAZARUS-YAFEH, Hava
İsrailli şarkiyatçı.
MANASTIR / 1. Bölüm
Bazı dinlerde zâhid din adamlarının cemaat halinde yaşadığı bina veya binalar topluluğu.
MİLÂT
Hz. Îsâ’nın doğum tarihini ve bu tarihi esas alan takvimin başlangıcını belirten terim.
MÎSÂK
Antlaşma, sözleşme anlamında bir terim.
MÛCİZE / 2. Bölüm: Diğer Dinlerde Mûcize
Peygamber olduğunu ileri süren kimsenin elinde doğruluğunu kanıtlamak için Allah tarafından yaratılan hârikulâde olay.
NAZAR / 1. Bölüm
Bir şeye özenme, imrenme veya kıskançlıkla bakan kimsenin bakışlarıyla zarar verecek şekilde onu etkilemesi.
RABBÂNİYYÛN
Kur’ân-ı Kerîm’de yahudi din âlimi ve önderleri için kullanılan terim.
RUHBAN
Kur’ân-ı Kerîm’de kendilerini ibadete adayan hıristiyanlar için kullanılan bir terim.
SEBT
İsrâiloğulları’na bazı işleri yapmanın yasaklandığı gün, yahudi kutsal günü.
SEKÎNE / 1. Bölüm
Allah’ın müminlere bahşettiği sükûnet ve güven anlamında Kur’an terimi.
ŞER / 3. Bölüm: Diğer Dinlerde
Allah’ın emri ve insanın selim fıtratıyla bağdaşmayan kötü ve zararlı şey anlamında bir kelâm terimi.
ŞEYTAN / 2. Bölüm: Diğer Dinlerde
İnsana musallat olup onu saptırmaya çalışan ruhanî varlık.
TALMUD
Yahudi sözlü geleneğinin ve Rabbânî hukukunun temel eseri.
TESETTÜR / 2. Bölüm: Diğer Dinlerde
İnsanın fıtrî, tabii, örfî veya dinî bir gerekçeyle vücudunun belli yerlerini örtmesi anlamında terim.
TESLÎS / 2. Bölüm: İslâm Anlayışında
Milâdî III-IV. yüzyıllar arasında şekillenen ve hıristiyan akîdesinin temelini oluşturan üçlü ilâhlık anlayışı.
VAFTİZ
Hıristiyanlık’ta cemaate katılımın göstergesi olarak kişinin suya daldırılması ya da üzerine su dökülmesi şeklinde icra edilen dinî merasim.
WEIR, Thomas Hunter
İskoç asıllı İngiliz şarkiyatçısı.
YAHUDİ
Hz. Mûsâ’nın dinine mensup kimse.
YAHUDİLİK / 1. Bölüm
Hz. Mûsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.
YAHUDİLİK / 8. Bölüm: LİTERATÜR
Hz. Mûsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.
YEHOVA
Ahd-i Atîk’te Tanrı’nın özel adı olarak geçen İbrânîce kelime.
ZEBÛR
Kur’an’da Hz. Dâvûd’a indirilen kutsal kitaba verilen ad.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER