TAHSİN GÖRGÜN - TDV İslâm Ansiklopedisi

TAHSİN GÖRGÜN

Müellif toplam 33 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Fıkıh, İslam Bilim Tarihi, İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ANDERSON, James Norman Dalrymple
İngiliz misyoneri, hukukçu ve şarkiyatçı.
ARNALDEZ, Roger
Fransız şarkiyatçısı.
BOUSQUET, Georges-Henri
Fransız iktisatçısı, sosyolog ve şarkiyatçı.
Der ISLAM
Yayımına 1910 yılında başlanan Alman şarkiyat araştırmaları dergisi.
GÄTJE, Helmut
Arap dil bilimi, dil felsefesi ve İslâm mantığı alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Alman şarkiyatçısı.
GOLDZIHER, Ignaz / 2. Bölüm
Yahudi asıllı Macar şarkiyatçısı.
HAC / 4. Bölüm: Haccın Hikmeti
Kutsal kabul edilen mekânları dinî maksatla ziyaret etme, İslâm’ın beş şartından biri.
HASAN-ı BASRÎ / 3. Bölüm: Düşüncesi
Basralı meşhur tâbiî, âlim ve zâhid.
HASAN-ı BASRÎ / 6. Bölüm: Fıkıh İlmindeki Yeri
Basralı meşhur tâbiî, âlim ve zâhid.
HERBELOT, Barthélemy de Molainville d’
İlk İslâm ansiklopedisi olarak kabul edilen Bibliothèque orientale’i hazırlayan Fransız şarkiyatçısı.
İBN HABÎB es-SÜLEMÎ
Mâlikî fakihi ve çok yönlü âlim.
İBN HALDÛN / 2. Bölüm
Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.
İBN SÎNÂ / 7. Bölüm: Literatür
İslâm Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi.
İBN ÜMEYL
Mısırlı simyacı.
İBN ZEYLE
İbn Sînâ’nın önde gelen öğrencilerinden, mûsiki nazariyecisi.
İBNÜ’l-CEZZÂR, Ebü’l-Hasan
Çok yönlü âlim ve tarihçi.
İBNÜ’l-EZRAK el-GIRNÂTÎ
Bedâʾiʿu’s-silk adlı siyasete dair eseriyle tanınan Mâlikî fakihi.
ÎCÎ, Adudüddin
Kelâm, usul ve dil âlimi, muhakkik.
İNŞÂ / 4. Bölüm: Dil Bilimi Terimi Olarak İnşâ
Resmî yazışmaları belirten edebî tür, dil bilimi ve fıkıhta haber karşıtı olarak kullanılan bir ifade kategorisi.
İNŞÂ / 5. Bölüm: Fıkıh
Resmî yazışmaları belirten edebî tür, dil bilimi ve fıkıhta haber karşıtı olarak kullanılan bir ifade kategorisi.
KĀDÎ ABDÜLCEBBÂR / 3. Bölüm: FIKIH
Basra Mu‘tezilesi’nin ünlü kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
KAHLE, Paul Ernst
Alman şarkiyatçısı ve Eski Ahid tarihi uzmanı.
KİTÂBÜ’l-HAYEVÂN
Câhiz’in (ö. 255/869) canlı türlerine dair eseri.
KUR’AN / 2. Bölüm: MAHİYETİ
İslâm dininin kutsal kitabı.
LAFIZ / 2. Bölüm: Fıkıh Usulü
Anlamların ses türünden remiz ve şekillerini ifade eden terim.
LAFIZ / 3. Bölüm: Mantık
Anlamların ses türünden remiz ve şekillerini ifade eden terim.
MÂHİYET
Bir mevcudun veya ma‘dûmun küllî kavramı, bir varlığın özü, onun kendisiyle o olduğu şey anlamında felsefe terimi.
METTÂ b. YÛNUS
Aristo’nun eserlerinin şârih ve mütercimlerinden, mantık öğretmeni.
MUKADDİME
İbn Haldûn’un (ö. 808/1406) tarih felsefesini, içtimaî ve beşerî ilimleri temellendirdiği toplum metafiziğine dair eseri.
TECDİD
İslâm düşüncesinde yapısal bir unsur olarak dinle hayat arasındaki irtibatı canlandırmayı ifade eden terim.
WATT, William Montgomery
İngiliz şarkiyatçısı, papaz.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER