İSTANBUL - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İSTANBUL ile İLİŞKİLİ MADDELER

İstanbul’u fetheden Osmanlı padişahı
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
TOPKAPI SARAYI
DOLMABAHÇE SARAYI
Boğaziçi’nde XIX. yüzyıl İstanbul’unun en ihtişamlı yapılarından biri olan saray.
AYASOFYA
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.
SULTAN AHMED CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen külliye.
SÜLEYMANİYE CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’un Süleymaniye semtine adını veren, XVI. yüzyıla ait en büyük cami ve külliye.
SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ
İstanbul’da değerli yazma ve basma eser koleksiyonlarının bulunduğu kütüphane.
FÂTİH CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul Fatih’te fetihten sonra yapılan ilk selâtin camii ile etrafındaki külliye.
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
MİHRİMAH SULTAN KÜLLİYESİ
Üsküdar’da İskele Meydanı’nın kuzeyinde Paşalimanı caddesi başında inşa edilmiş XVI. yüzyıla ait külliye.
İstanbul’da belediye hizmetlerini yürütmek üzere kurulan teşkilâtın başı
ŞEHREMİNİ
Osmanlılar’da sarayların ihtiyaçlarıyla kamu binalarının tamir ve inşasına gereken malzemeyi temin eden görevli ve 1855’ten sonra belediye başkanı için kullanılan unvan.
İSTANBUL KADILIĞI
Osmanlı döneminde İstanbul’un hukukî, beledî, asayiş ve kısmen idarî işlerine bakan kaza teşkilâtı.
Divan edebiyatının en büyük İstanbul şairi
NEDÎM
Divan şiirinde kendi adıyla anılan bir tarz ortaya koyan şair.
İstanbul’un asayiş ve imar işlerinden sorumlu teşkilât
BOSTANCI
Osmanlı Devleti saray teşkilâtının bîrun kısmından bir kuruluş.
SARÂY-ı ATÎK-i ÂMİRE
İstanbul’da inşa edilen ilk Osmanlı sarayı.
GALATA SARAYI
Enderun’a ve Kapıkulu Sipahi Ocağı’na öğrenci ve aday yetiştiren en uzun ömürlü saray mektebi.
YILDIZ SARAYI
İstanbul’da XIX. yüzyılın sonlarında nihaî şeklini alan saray.
ÇIRAĞAN SAHİLSARAYI
İstanbul’da Beşiktaş ile Ortaköy arasında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan saray.
BEYLERBEYİ SARAYI
İstanbul’da Beylerbeyi sahilinde Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan saray.
ÂDİLE SULTAN SARAYI
İstanbul Kandilli’de sultan sarayı.
AYNALIKAVAK SARAYI
İstanbul’da Haliç kıyısında Kasımpaşa ve Hasköy arasında büyük bir sahilsarayı.
DÂVUD PAŞA SARAYI
İstanbul’da Dâvud Paşa sahrasında inşa edilen kasır etrafında gelişmiş saray.
İBRÂHİM PAŞA SARAYI
İstanbul’da Atmeydanı kenarında XVI. yüzyıl başlarında kurulmuş, şehrin en muhteşem özel saraylarından.
HALİÇ
İstanbul Boğazı’nın Marmara denizi ağzına yakın kesiminde karalar içine 8 km. kadar sokulan deniz girintisi.
BOĞAZİÇİ
İstanbul Boğazı’nın Türk kültür ve sanat hayatında Asya ve Avrupa yakalarındaki yerleşimi ifade etmek üzere kullanılan adı.
BİLÂD-ı SELÂSE
İstanbul ile kullanıldığında Galata, Üsküdar ve Eyüp, bazan tek başına kullanıldığında ise İstanbul, Bursa ve Edirne kadılıklarını ifade eden bir tabir.
EYÜP
Haliç’in son kısmında, surların hemen dışında yer alan ilçe merkezi ve İstanbul’un en eski semtlerinden biri.
ÜSKÜDAR
İstanbul’un Anadolu yakasında ilçe ve tarihî bir semt.
GALATA
İstanbul’da tarihî bir semt.
ANADOLUHİSARI
İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında XIV. yüzyılda yapılmış hisar.
RUMELİHİSARI
İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında XV. yüzyılda inşa edilen kale.
Vaaz ve irşad faaliyetleriyle halk ve sultanlar üzerinde etkili olan şeyh
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
Divan şiirine İstanbul Türkçesi’ni yerleştiren şair
BÂKÎ
Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, klasik Osmanlı şiirine söyleyiş gücü kazandıran ve “Sultânü’ş-şuarâ” diye anılmış büyük divan şairi.
Divan edebiyatında İstanbul hakkındaki ilk müstakil kitabın yazarı
LATÎFÎ
Tezkire yazarı ve şair.
Aziz İstanbul’daki yazılarında şehrin Türk İstanbul haline gelişini anlatan İstanbul şairi
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
Romanlarında İstanbul'u anlatan yazarlardan
UŞAKLIGİL, Halit Ziya
Edebiyât-ı Cedîde’ye mensup romancı ve yazar.
Romanlarında İstanbul'u anlatan yazarlardan
MEHMED RAUF
Servet-i Fünûn dönemi hikâye ve romancısı.
Romanlarında İstanbul'u anlatan yazarlardan
KARAY, Refik Halit
Türk hikâyeci ve romancısı.
Romanlarında İstanbul'u anlatan yazarlardan
KUNTAY, Mithat Cemal
Şair ve yazar.
Romanlarında İstanbul'u anlatan yazarlardan
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri
Türk edip ve diplomatı.
Romanlarında İstanbul'u anlatan yazarlardan
ADIVAR, Halide Edip
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi Türk kadın yazarı ve romancı.
Türk romanında İstanbul’a yeni bir bakış kazandıran edib
TANPINAR, Ahmet Hamdi
Cumhuriyet dönemi şairi, romancı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisi.
İstanbul'u konu edinen hikâyecilerden
SAİT FAİK ABASIYANIK
Cumhuriyet devri hikâyecisi.
Romanlarında İstanbul'u anlatan yazarlardan
HİSAR, Abdülhak Şinasi
İstanbul’un ve özellikle Boğaziçi’nin güzelliklerini anlattığı eseriyle tanınan Cumhuriyet devri yazarı.
Romanlarında İstanbul'u anlatan yazarlardan
AYAŞLI, Münevver
Türk kadın yazarı.
Romanlarında İstanbul'u anlatan yazarlardan
AYVERDİ, Samiha
Romancı, yazar ve mutasavvıf.
İstanbul'u konu edinen hikâyecilerden
ORHAN KEMAL
Hikâyeci ve romancı.
"Sis" şiirinde İstanbul'u ilk defa şiirin bütününe hâkim güçlü bir tema halinde işleyen şair
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
İstanbul’un fethiyle ilgili en eski şiirlerden birinin yazarı
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
İstanbul ve fetih şiirleri yazan şairlerden
ORHON, Orhan Seyfi
Beş Hececi şairlerden, yazar.
Yeni İstanbul gazetesi yazarlarından ve fetih şairlerinden
ASYA, Arif Nihat
Şair ve yazar.
İstanbul’un fethiyle ilgili müstakil şiir kitabı olan şairlerden
DAĞLARCA, Fazıl Hüsnü
Cumhuriyet devri şairi.
İstanbul’a dair hâtıra ve deneme yazılarıyla tanınan edebiyatçı
AHMED RÂSİM
Gazeteci, değişik konularda çeşitli kitapların müellifi ve bestekâr.
İstanbul’u en iyi tasvir eden edebî metinlerden
BEŞ ŞEHİR
Ahmed Hamdi Tanpınar’ın deneme tarzında yazdığı şehir monografilerini ihtiva eden eseri.
DİREKLERARASI
İstanbul’un XIX. yüzyıldaki en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri.
Olay ve tiplerin İstanbul'dan seçildiği halk tiyatrosu
KARAGÖZ
Geleneksel Türk seyirlik sanatlarının önde gelenlerinden biri.
Olay ve tiplerin İstanbul'dan seçildiği halk tiyatrosu
ORTA OYUNU
Sahne, perde ve dekor kullanılmadan halkın arasında oynanan çok aktörlü, çalgılı, geleneksel Türk tiyatrosu.
Olayları İstanbul'da geçen eser
FELÂTUN BEY ile RÂKIM EFENDİ
Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) Tanzimat’tan sonraki alafranga hayatı hicveden romanı.
ARABA SEVDASI
Recâizâde Mahmud Ekrem’in (ö. 1914) Tanzimat’tan sonraki yıllarda İstanbul’da görülmeye başlanan alafrangalaşma merakını tenkit ettiği romanı.
Romanlarının hemen tamamı İstanbul’da geçen yazarın Cumhuriyet’in ilk yıllarına dair romanı
FATİH-HARBİYE
Peyami Safa’nın (ö. 1961), bir aşk teması etrafında Türkiye’de Doğu-Batı çatışmalarını ele aldığı romanı.
Türk edebiyatında İstanbul’u en güzel anlatan romanlardan biri
HUZUR
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın (ö. 1962) Osmanlı kültür, medeniyet ve mûsikisi çevresinde Cumhuriyet aydınının kimlik problemlerini ele aldığı romanı.
XVII. yüzyılda İstanbul’a dair ayrıntılı bilgiler ve gözlemler içeren eser
SEYAHATNÂME
Evliya Çelebi’nin (ö. 1096/1685) on ciltten oluşan büyük eseri.
BEYAZIT II CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılan selâtin camii ile ek binaları.
EYÜP SULTAN KÜLLİYESİ
İstanbul’da Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin kabri çevresinde teşekkül eden külliye.
SULTAN SELİM CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılda Kanûnî Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılan külliye.
ŞEHZADE KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın ilk yarısı sonunda inşa edilen külliye.
ATİK VÂLİDE SULTAN KÜLLİYESİ
İstanbul Üsküdar’da III. Murad’ın annesi Nurbânû Vâlide Sultan tarafından 1570-1579 yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırılan külliye.
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ KÜLLİYESİ
İstanbul Üsküdar’da bânisi Aziz Mahmud Hüdâyî’nin adıyla anılan külliye.
YENİCAMİ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın sonlarında inşasına başlanan ve XVII. yüzyılın ikinci yarısında tamamlanan külliye.
NURUOSMANİYE KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyılın ilk yarısında I. Mahmud tarafından yaptırılan külliye.
LÂLELİ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyılda inşa edilen külliye.
BEYLERBEYİ CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da Beylerbeyi sahilinde XVIII. yüzyılda yapılan selâtin camii ve etrafındaki külliye.
HAMİDİYE KÜLLİYESİ
İstanbul’da I. Abdülhamid tarafından XVIII. yüzyıl sonlarında inşa ettirilen külliye.
HIRKA-i ŞERİF CAMİİ
İstanbul Fatih’te Hz. Muhammed’in hırkasının muhafaza edildiği cami.
YILDIZ CAMİİ
İstanbul’da Yıldız Sarayı girişinde XIX. yüzyıla ait cami.
BALAT CAMİİ ve TEKKESİ
İstanbul’un Balat semti Molla Aşkî mahallesinde bir cami-tekke.
AHMEDİYE KÜLLİYESİ
Üsküdar’da Ahmediye semtinde bulunan XVIII. yüzyıla ait külliye.
ALTUNÎZÂDE KÜLLİYESİ
Üsküdar’da Altunîzâde Camii ile çevresindeki çeşitli yapılardan oluşan geç devir Osmanlı külliyesi.
BÂLÂ KÜLLİYESİ
İstanbul Silivrikapı’da tekke, mektep, sebil gibi binalardan oluşan bir külliye.
CERRAHPAŞA KÜLLİYESİ
Cerrah Mehmed Paşa’nın İstanbul’da kendi adıyla anılan Cerrahpaşa semtinde yaptırdığı külliye.
DRAĞMAN KÜLLİYESİ
İstanbul Fatih’te günümüzde Draman olarak anılan semtte XVI. yüzyıla ait küçük bir külliye.
HASEKİ KÜLLİYESİ
İstanbul Haseki’de XVI. yüzyıla ait külliye.
KÖPRÜLÜ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bir külliye.
AHMED PAŞA KÜLLİYESİ
XVI. yüzyılda İstanbul’da Topkapı’da inşa edilen cami, medrese, sıbyan mektebi, çeşme ve türbeden meydana gelen külliye.
BAYRAM PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da 1044’te (1634-35) Vezîriâzam Bayram Paşa tarafından yaptırılan külliye.
BEŞİR AĞA KÜLLİYESİ
Dârüssaâde ağası Hacı Beşir Ağa tarafından yaptırılan külliye.
ÇİNİLİ CAMİ KÜLLİYESİ
İstanbul Üsküdar’da Kösem Vâlide Sultan tarafından yaptırılan külliye.
KÖPRÜLÜ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bir külliye.
PİYÂLE PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
SOKULLU MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
KUYUCU MURAD PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın başında inşa edilen bir külliye.
MURAD PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XV. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
MURAD MOLLA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
EDİRNEKAPI CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul Edirnekapı’da Mihrimah Sultan adına XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan külliye.
MESİH PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın sonlarında inşa edilen bir külliye.
MERKEZ EFENDİ KÜLLİYESİ
İstanbul’da önemli bir ziyaretgâh olma özelliğini günümüzde de sürdüren XVI. yüzyıla ait bir tarikat külliyesi.
MEHMED AĞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılda inşa edilen külliye.
ZAL MAHMUD PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
MAHMUD PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XV. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
KÜÇÜK EFENDİ KÜLLİYESİ
İstanbul Kocamustafapaşa’da XIX. yüzyıla ait külliye.
İSKENDER PAŞA KÜLLİYESİ
Kanlıca’da Mimar Sinan’ın eseri olan bir külliye.
KÜÇÜK AYASOFYA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın ilk yıllarında bir Bizans kilisesinden dönüştürülen cami ile etrafındaki vakıf binalar.
İBRÂHİM PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyıl başlarında yapılmış külliye.
İBRÂHİM PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş külliye.
İBRÂHİM PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da Çandarlı İbrâhim Paşa tarafından XV. yüzyıl sonlarında yaptırılan külliye.
HÜSREV PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul Eyüp’te Tanzimat dönemine ait külliye.
DÂVUD PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da Koca Dâvud Paşa tarafından XV. yüzyıl sonlarında yaptırılan külliye.
GAZANFER AĞA KÜLLİYESİ
İstanbul Fatih’te XVI. yüzyıl sonlarında yapılan külliye.
MOLLA ÇELEBİ KÜLLİYESİ
İstanbul Fındıklı’da günümüze sadece camisi ulaşabilmiş XVI. yüzyıla ait külliye.
NAKŞİDİL SULTAN KÜLLİYESİ
İstanbul’da Fâtih Camii’nin kıble tarafında XIX. yüzyılın ilk yarısına ait yapılar topluluğu.
RÜSTEM PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
SOKULLU MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul Eyüp’te XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
DAMAD İBRÂHİM PAŞA KÜTÜPHANESİ
Damad İbrâhim Paşa’nın İstanbul Şehzadebaşı’nda inşa ettirdiği külliyenin dârülhadis kısmında kurduğu kütüphane.
KÖPRÜLÜ KÜTÜPHANESİ
İstanbul’da Divanyolu’nda XVII. yüzyılın sonlarında kurulan kütüphane.
RÂGIB PAŞA KÜTÜPHANESİ
İstanbul Koska’da Sadrazam Koca Râgıb Paşa tarafından XVIII. yüzyılda kurulan kütüphane.
ÂTIF EFENDİ KÜTÜPHANESİ
İstanbul Vefa’da XVIII. yüzyılda kurulan vakıf kütüphanesi.
FÂTİH KÜTÜPHANESİ
Fâtih Sultan Mehmed’in kendi adıyla anılan külliyede kurduğu kütüphane.
GALATASARAY KÜTÜPHANESİ
I. Mahmud tarafından Galata Sarayı Mektebi’nde kurulan kütüphane.
HAMİDİYE KÜTÜPHANESİ
I. Abdülhamid’in 1780 yılında İstanbul Bahçekapı’daki külliyesi içinde kurduğu kütüphane.
MİLLET KÜTÜPHANESİ
İstanbul Fatih’te Feyziye Medresesi’nde Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi ile Ali Emîrî Efendi’nin koleksiyonlarından oluşan kütüphane.
BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ
İstanbul’da Beyazıt Camii yanında devlet eliyle kurulan ilk kütüphane.
AHMED III KÜTÜPHANESİ
Topkapı Sarayı’nın üçüncü avlusunda Arz Odası arkasında XVIII. yüzyıla ait kütüphane.
MURAD MOLLA KÜTÜPHANESİ
Murad Molla’nın İstanbul Çarşamba semtinde kurduğu kütüphane.
YILDIZ SARAYI KÜTÜPHANESİ
II. Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’ndaki şahsî kütüphanesi.
VELİYYÜDDİN EFENDİ KÜTÜPHANESİ
Şeyhülislâm Veliyyüddin Efendi’nin (ö. 1182/1768) İstanbul’da Beyazıt Camii’nin kıble yönünde kurduğu kütüphane.
HACI SELİM AĞA KÜTÜPHANESİ
İstanbul Üsküdar’da XVIII. yüzyılda Hacı Selim Ağa tarafından kurulan kütüphane.
ARKEOLOJİ KÜTÜPHANESİ
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne bağlı araştırma kütüphanesi.
DÂRÜ’l-HİLÂFETİ’l-ALİYYE MEDRESESİ
1914 yılında yeni bir şekil verilen İstanbul medreselerinin genel adı.
CEVÂHİR BEDESTENİ
Fâtih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan, İstanbul’da Büyük Çarşı’nın etrafında oluştuğu iki büyük bedestenden biri.
BÜYÜK ÇARŞI
İstanbul’da Beyazıt ve Nuruosmaniye camileri arasında iki bedestenin çevresinde meydana gelen ticaret merkezi.
MISIR ÇARŞISI
İstanbul-Eminönü’nde XVII. yüzyılın ikinci yarısında Hatice Turhan Vâlide Sultan tarafından yaptırılan Yenicami Külliyesi’ne ait arasta.
YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ
İstanbul’da Mevlânâkapı dışında XVI. yüzyılın sonunda kurulan ve Mevlevî kültürünün gelişiminde önemli yeri olan mevlevîhâne.
GALATA MEVLEVÎHÂNESİ
Galata’da 1491’de kurulan İstanbul’daki en eski Mevlevî âsitânesi.
BAHARİYE MEVLEVÎHÂNESİ
İstanbul Eyüp’te Haliç kıyısında 1874-1877 yılları arasında inşa edilmiş ve günümüzde ortadan kalkmış bulunan bir Mevlevî tekkesi.
KASIMPAŞA MEVLEVÎHÂNESİ
İstanbul Kasımpaşa’da 1625 yılı civarında tesis edilen tekke.
ÜSKÜDAR MEVLEVÎHÂNESİ
HASEKİ SULTAN HAMAMI
Kanûnî Sultan Süleyman’ın zevcesi Haseki Hürrem Sultan’ın vakıflarına gelir sağlamak üzere Mimar Sinan tarafından Ayasofya Camii’nin karşısında inşa edilen hamam.
ÇİNİLİ HAMAM
İstanbul’da Mimar Sinan’ın yaptığı ilk ve en büyük hamamlardan biri.
HASEKİ HAMAMI
İstanbul Eminönü’nde XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılmış hamam.
ÇİNİLİ KÖŞK
İstanbul’da Topkapı Sarayı’nı sınırlayan sur içinde Fâtih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan köşk.
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHÂNESİ
İstanbul’da ve diğer bazı bölgelerdeki Ortodokslar’ın ruhanî merkezi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER