ABDULHAMİT BİRIŞIK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULHAMİT BİRIŞIK

Müellif toplam 67 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Hadis, İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Fıkıh, İranî Diller ve Edebiyatları, Urdu ve Mücavir Diller ve Edebiyatları, Dinler Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CÂMİA MİLLİYE İSLÂMİYE
1920’de Aligarh’da kurulan Hint İslâm üniversitesi.
EZHERÎ, Muhammed Kerem Şah
Pakistanlı hukukçu, mutasavvıf ve müfessir.
HASAN-ı BASRÎ / 4. Bölüm
Basralı meşhur tâbiî, âlim ve zâhid.
HİZBULLAH
Allah’ın dinine uyan ve dini yüceltme ülküsü etrafında birleşen müminler topluluğunu ifade eden bir Kur’an terimi.
ISLÂHÎ, Emîn Ahsen
Pakistanlı âlim, müfessir ve siyasetçi.
İBN AKĪLE
Hadis, tefsir, kelâm ve tasavvuf âlimi, tarihçi ve Kādirî şeyhi.
İBN ATIYYE el-ENDELÜSÎ
Müfessir ve kadı.
İBN AZÎME
Endülüslü kıraat âlimi.
İBN KUTEYBE / 2. Bölüm: Tefsir İlmindeki Yeri
Dil, edebiyat, Kur’an ilimleri, hadis ve tarih sahalarındaki eserleriyle tanınan âlim.
İBNÜ’l-CEVZÎ, Ebü’l-Ferec / 3. Bölüm: Tefsir İlmindeki Yeri
İslâmî ilimlerin hemen her dalındaki çalışmalarıyla tanınan Hanbelî âlimi.
İBNÜ’n-NAKĪB el-MAKDİSÎ
Müfessir, mutasavvıf ve Arap dili âlimi.
İ‘RÂBÜ’l-KUR’ÂN
Kur’an âyetlerini cümle yapısı yönünden inceleyen ilim dalı ve bu alanda yazılan eserlerin ortak adı.
İSRÂİLİYAT / 2. Bölüm: TEFSİR
Yahudilik ve Hıristiyanlık’tan İslâm kaynaklarına geçtiği kabul edilen bilgiler için kullanılan terim.
KANDEHLEVÎ, Muhammed İdrîs
Pakistanlı tefsir, hadis ve kelâm âlimi.
KATÂDE b. DİÂME
Müfessir tâbiî.
KEŞMÎRÎ
Hadis, fıkıh ve kelâm âlimi.
KIRAAT
Kur’ân-ı Kerîm’in okunuş keyfiyeti, kıraat âlimlerine nisbet edilen okuyuşlar, bunlarla ilgili ilim dalı.
KİTÂBİYAT / 5. Bölüm: TEFSİR
Bir eserin telifinde başvurulan kaynaklar; eserleri tanıtan sistematik listeler, yazılar ve bunlar etrafında gelişen bilim dalı.
KUR’AN / 1. Bölüm
İslâm dininin kutsal kitabı.
KUR’AN / 6. Bölüm: KUR’AN İLİMLERİ
İslâm dininin kutsal kitabı.
KUR’AN / 11. Bölüm: LİTERATÜR
İslâm dininin kutsal kitabı.
KUR’ÂNİYYÛN
Seyyid Ahmed Han’ın düşünceleri etrafında Abdullah Çekrâlevî tarafından Hindistan’da oluşturulan cemaat.
MAHMÛD HASAN DİYÛBENDÎ
Hint âlimi ve fikir adamı.
MECÂZÜ’l-KUR’ÂN
Kur’ân-ı Kerîm’deki mecazi lafızların tefsirini konu alan ilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
MEDRESE / 3. Bölüm: Hint Alt Kıtasında Medrese
İslâm tarihinde eğitim ve öğretim kurumlarının genel adı.
MEDRESETÜ’l-ISLÂH
Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde bir eğitim kurumu.
MEHÂİMÎ
Hintli müfessir ve mutasavvıf.
MELÎHÂBÂDÎ
Hintli tefsir ve hadis âlimi.
MUHAMMED / 17. Bölüm
Son peygamber.
MUHAMMED ŞEFΑ
Pakistanlı kültür ve edebiyat tarihçisi.
MUHAMMED ŞEFΑ DİYÛBENDÎ
Pakistanlı fakih ve müfessir.
MUHTASAR / 2. Bölüm: TEFSİR
Bir eserin özet halinde kaleme alınmasından meydana gelen telif türü.
MURADÂBÂDÎ
Hintli müfessir ve eğitimci.
MÜBHEMÂTÜ’l-KUR’ÂN
Kur’ân-ı Kerîm’de mahiyeti ve muhtevası kapalı olan lafızların açıklanmasını amaçlayan telif türü.
NAÎMÎ
Pakistanlı müfessir.
NAKKĀŞ, Muhammed b. Hasan
Tefsir, kıraat ve hadis âlimi.
NÂZİÂT SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yetmiş dokuzuncu sûresi.
NEDVÎ, Ebü’l-Hasan
Hintli âlim, İslâm davetçisi ve edip.
NESİH / 4. Bölüm: Literatür
Şer‘î bir hükmün daha sonra gelen şer‘î bir delille kaldırılması.
en-NEŞR
İbnü’l-Cezerî’nin (ö. 833/1429) kırâat-i aşereye dair eseri.
NEZÎR AHMED DİHLEVÎ
Hintli devlet adamı, Kur’an mütercimi, edip ve şair.
NÜZÛL
İlâhî kitapların ve özellikle Kur’ân-ı Kerîm’in Allah katından indirilişini ifade eden terim.
PAKİSTAN / 3. Bölüm: KÜLTÜR ve MEDENİYET
Güney Asya’da bir İslâm ülkesi.
PERVÎZ, Gulâm Ahmed
Kur’âniyyûn ekolünden Tulû-i İslâm Hareketi’nin kurucusu, müfessir.
PRETZL, Otto
Kur’an tarihi ve kıraat ilmine dair araştırmalarıyla tanınan Alman şarkiyatçısı.
RAHMET
Şefkat gösterip lutufta bulunma anlamında bir Kur’an terimi.
RAHMETULLAH el-HİNDÎ
Hıristiyanlığa yönelik İẓhârü’l-ḥaḳ adlı reddiyesiyle tanınan Hintli âlim.
RIZÂ HAN BİRELVÎ
Hint alt kıtasında Birelvî cemaatinin kurucusu, fakih.
SALE, George
Kur’ân-ı Kerîm’in ilk tam İngilizce tercümesini hazırlayan İngiliz şarkiyatçısı.
es-SEB‘U’l-MESÂNÎ
Naslarda Kur’an ve Fâtiha sûresi için kullanılan bir terkip.
SENÂULLAH AMRİTSARÎ
Hintli âlim ve müfessir.
SIDDÎK HASAN HAN / 1. Bölüm
Hindistanlı âlim.
SÛRE
Kur’ân-ı Kerîm’i oluşturan 114 bölümden her biri.
ŞERH / 2. Bölüm: TEFSİR
İslâm dünyasında bir eserin daha geniş biçimde açıklanması amacıyla yazılmış kitapları ifade eden bir telif türü.
TABAKAT / 2. Bölüm: TEFSİR
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
TEBBET SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yüz on birinci sûresi.
TEFSİR / 1. Bölüm
Kur’ân-ı Kerîm âyetlerini açıklamayı ve yorumlamayı ifade eden terim; Kur’an âyetlerini yorumlama ilmi ve bu alandaki eserlerin ortak adı.
TE’VÎLÜ MÜŞKİLİ’l-KUR’ÂN
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) Kur’ân-ı Kerîm’e yönelik itirazlara cevap verdiği eseri.
TÎN SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in doksan beşinci sûresi.
UBEYDULLAH es-SİNDÎ
Hintli âlim ve siyaset adamı.
ULÛMÜ’l-KUR’ÂN
Kur’ân-ı Kerîm’le ilgili ilimler anlamında bir tabir; bu ilimlere dair yazılan eserlerin ortak adı.
URDU DÂİRE-i MAÂRİF-i İSLÂMİYYE
1959-1989 yılları arasında Pencap Üniversitesi tarafından yayımlanan İslâm dini, tarihi, kültürü ve medeniyeti ansiklopedisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER