ALİM KAHRAMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİM KAHRAMAN

Müellif toplam 52 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂLİ BEY, Direktör
Tiyatro oyunları ve mizah yazarı.
ALUS, Sermet Muhtar
Eski İstanbul hayatına dair roman ve hâtıralarıyla tanınan gazeteci ve yazar.
AYTMATOV, Cengiz
Kırgız romancısı, yazar, diplomat.
BAYAZIT, Erdem
Şair ve yazar, siyaset adamı.
CİLASUN, M. Raif
Romancı, cemiyet adamı.
ÇINARLI, Mehmet
Şair, yazar ve bürokrat.
DAĞCI, Cengiz
Kırımlı romancı, yazar.
DAĞLARCA, Fazıl Hüsnü
Cumhuriyet devri şairi.
EDEBİYAT
Aylık edebiyat ve sanat dergisi.
EŞREF PAŞA, Mustafa
Osmanlı devlet adamı ve şair.
HİKÂYE / 5. Bölüm: Yeni Türk Edebiyatı
Yalın bir olayın çevresinde kişilerin ilişkilerini anlatma esasına dayanan edebî tür.
İNAN, Mehmet Akif
Şair, yazar, eğitimci.
İSLÂMCILIK / 5. Bölüm: Edebiyatta
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan dinî-siyasî ideoloji.
KİTÂBİYAT / 3. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Bir eserin telifinde başvurulan kaynaklar; eserleri tanıtan sistematik listeler, yazılar ve bunlar etrafında gelişen bilim dalı.
KURUCU, Ali Ulvi
Şair ve yazar.
KÜÇÜK MECMUA
1922-1923 yıllarında yayımlanan haftalık fikir, edebiyat ve siyaset dergisi.
KÜLLİYAT / 2. Bölüm: Türk Edebiyatı
Bir kişiye ait eserlerin veya belli bir konudaki çalışmaların yer aldığı derleme.
MAHFİL
Dinî, ilmî, edebî dergi.
MAHTUMKULU
Türkmen şairi.
MAKALE / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Belli bir konuda inceleme, açıklama ve yorumlama niteliği taşıyan gazete ve dergi yazısı.
MAVERA
1976-1990 yılları arasında çıkan aylık edebiyat dergisi.
MECMÛA-i EBÜZZİYÂ
1880-1912 yılları arasında on beş günlük ve haftalık olarak yayımlanan ilmî, edebî, siyasî dergi.
MECMÛA-i ULÛM
Cem‘iyyet-i İlmiyye tarafından yayımlanan ilmî-edebî dergi.
MEHMED RİFAT, Manastırlı
Osmanlı devlet adamı, oyun yazarı ve dilci.
MİLLÎ MECMUA
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan fikir, edebiyat ve sanat dergisi.
MİSBÂH
Dinî, siyasî, edebî dergi.
MİZAH / 5. Bölüm: Yeni Türk Edebiyatı
Edebiyatta düşünceleri espri ve nükteyle süsleyerek anlatan söz ve yazı çeşidi.
MUHÎTÜ’l-MAÂRİF
Türkçe’de ilk kapsamlı ansiklopedi girişimi.
MUSAHİBZÂDE CELÂL
Oyun yazarı.
MÜFTÜOĞLU AHMED HİKMET
Edebiyatçı ve fikir adamı.
NAZIM HİKMET
Cumhuriyet dönemi şair ve yazarı, düşünce adamı.
NAZÎMÂ
Sözlük yazarı ve eğitimci.
NEVSÂL-i MİLLÎ
Edebî ve içtimâî muhtevalı yıllık.
ORHON, Orhan Seyfi
Beş Hececi şairlerden, yazar.
ÖZDENÖREN, Alaeddin
Şair ve yazar.
ÖZÖN, Mustafa Nihat
Edebiyat tarihçisi, dilci ve eğitimci.
PEYÂM
Siyasî ve edebî gazete.
ROMAN / 1. Bölüm
Zamanı, mekânı, olayları ve kişileriyle gerçek hayata ve kurguya dayanan, çok çeşitli anlatım tekniklerinin kullanıldığı edebî eser türü.
ŞİNÂSİ
Batılılaşma dönemi öncülerinden, şair ve gazeteci.
TÂHİRÜLMEVLEVÎ
Edebiyat tarihçisi, yazar ve şair.
TASVİR / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Edebî eserlerde doğanın, kişilerin ve nesnelerin ayırıcı özellikleriyle anlatılması, betimleme.
TAŞ BASMASI
Taş kalıplarla yapılan baskı ve bu teknikle basılmış eser.
TERAKKÎ
1868-1871 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan siyasî gazete.
TÜRK ŞAİRLERİ
Sadettin Nüzhet Ergun’un (ö. 1946) hazırladığı şairler ansiklopedisi.
TÜRKLÜK BİLGİSİ ARAŞTIRMALARI
Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanan ilk Türkoloji dergisi.
ÜLKÜ
1933-1950 yılları arasında Ankara’da yayımlanan halkevleri dergisi.
ÜSLÛP / 3. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Duygu ve düşüncelerin anlatılması sırasında dil malzemesinin kullanılmasındaki özgünlük anlamında edebiyat terimi.
VARLIK
1933’ten beri yayım hayatını sürdüren edebiyat, sanat ve fikir dergisi.
YENİ MECMUA
İlim, fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
YENİ TÜRK MECMUASI
Fikrî, siyasî, edebî aylık dergi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER