Tasavvuf - TDV İslâm Ansiklopedisi

TDV İslâm Ansiklopedisi Hakkında
Tasavvuf Maddeleri Kapsamı

TDV İslâm Ansiklopedisi diğer ilim dallarında olduğu gibi tasavvuf ilminin terimleri, temel meseleleri, doktriner ve kurumsal tarihi, literatürü ve önde gelen simaları hakkında ilmî araştırmalara dayalı, yeterli ve güvenilir bilgiler sunmaktadır.

"Tasavvuf" maddesinde bütün bu bilgilerin bir özeti verilirken "zühd"den "fenâ"ya, "şathiye"den "a'yân-ı sâbite", "halvet", "vahdet-i vücûd" ve "semâ"ya kadar erken ve geç dönem tasavvuf düşüncesinin bütün konuları ayrı maddelerde işlenmekte, aynı zamanda tasavvuf düşüncesinin kurumsal yapısı "tarikat", "tekke", "şeyh", "hırka" gibi maddelerde ele alınmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi'nde "Şakīk-i Belhî", "Muhâsibî", "Cüneyd-i Bağdâdî" gibi erken dönem sûfîlerinden "Abdülkādir-i Geylânî", "Ahmed Yesevî", "Ahmed er-Rifâî", "Bahâeddin Nakşibend" gibi klasik dönem tarikat pîrlerine ve "Şeyh Zâfir", "Esad Erbîlî", "Ahmed Sırrı Baba", "Ahmed Remzi Akyürek", "Muzaffer Ozak" gibi yakın dönem tarikat şeyhlerine kadar önde gelen tasavvuf simalarının biyografilerine yer verilir. Ayrıca "el-Lümaʿ", "er-Risâle", "Fusûsü'l-hikem", "Mesnevî" gibi tasavvuf klasikleri de birer madde olarak okuyucuya sunulur.

Telif ve redaksiyon aşamalarında çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden iki bini aşkın araştırmacı ve ilim adamının katkıda bulunduğu TDV İslâm Ansiklopedisi'nin tasavvuf maddeleri de alanında uzman kişilerce kaleme alınmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER