Tefsir - TDV İslâm Ansiklopedisi

TDV İslâm Ansiklopedisi Hakkında
Tefsir Maddeleri Kapsamı

TDV İslâm Ansiklopedisi tefsir maddeleri kapsamında Kur'an tarihi, kıraat ilmi, nâsih ve mensûh gibi diğer Kur'an ilimlerinin yanı sıra Kur'ân-ı Kerîm'i açıklama ve yorumlamayı hedefleyen tefsir ilminin terimleri, temel meseleleri, tarihi, literatürü ve önde gelen simaları hakkında ilmî araştırmalara dayalı, yeterli ve güvenilir bilgiler sunulmaktadır.

"Kur'an", "kıraat", "tefsir" ve "ulûmü'l-Kur'ân" maddelerinde diğer Kur'an ilimleri ile birlikte Kur'an tefsirinin mahiyeti, tarihsel gelişimi, çeşitleri ve literatürüne dair bilgiler ana hatlarıyla özetlenirken "vahiy kâtibi", "mushaf", "tecvid", "esbâb-ı nüzûl", "hurûf-ı mukattaa", "kıssa", "nesih", "tilâvet", "garîbü'l-Kur'ân", "fezâilü'l-Kur'ân", "vücûh ve nezâir", "meâl" gibi maddelerde bütün bu alanlara dair belli başlı konu ve kavramlar ayrı ayrı ele alınmaktadır.

Kur'an'da yer alan 114 sûrenin her biri müstakil maddelerde incelenmekte; isimlerinden âyet sayılarına, vahyediliş (nüzûl) sebeblerinden muhtevalarına ve haklarında yazılmış müstakil eserler ile yapılmış ilmî çalışmalara kadar bu sûreler hakkında kapsamlı bilgiler verilmektedir. Aynı şekilde "furkan" ve "sırât-ı müstakîm"den "habîs" ve "rüşd"e, "sünnetullah" ve "ümmî"den "sıddîk" ve "tâgūt"a kadar belli başlı her bir Kur'an terimi TDV İslâm Ansiklopedisi'nin ilgili maddelerinde etimolojisi, Kur'an'daki anlamı ve farklı kullanımları yanında hakkındaki literatür bilgisiyle birlikte tanıtılmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi'nin ilgili maddelerinde "Mukātil b. Süleyman", "Taberî", "Ebü'l-Leys es-Semerkandî", "Zemahşerî", "Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî", "Şehâbeddin Sivâsî", "Bosnevî" gibi erken dönem ve klasik dönem müfessirlerinin hayat hikâyeleri ve görüşlerine yer verilir. Aynı zamanda modern dönemde yazdıkları tefsirler ve tefsir ilmine katkılarıyla öne çıkan "Cemâleddin el-Kāsımî", "Gulâm Ahmed Pervîz", "Muhammed Tâhir İbn Âşûr", "Hasan Basri Çantay" ve "Muhammed Hüseyin Tabâtabâî" gibi birçok âlim müstakil maddelerde ele alınır. "el-Keşşâf", "Tefsîrü'l-Celâleyn", "Tibyân Tefsiri", "Tefsîrü'l-Menâr", "Hak Dini Kur'an Dili" ve "Fî Zılâli'l-Kur'ân" gibi klasik ve modern dönemde kaleme alınmış tefsir kitapları ile "en-Nâsih ve'l-mensûh", "el-Burhân fî ulûmi'l-Kur'ân", "en-Neşr", "el-İtkān" gibi Kur'an ilimlerine dair eserler de TDV İslâm Ansiklopedisi'nde birer madde olarak okuyucuya sunulur.

Telif ve redaksiyon aşamalarında çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden iki bini aşkın araştırmacı ve ilim adamının katkıda bulunduğu TDV İslâm Ansiklopedisi'nin tefsir maddeleri de alanında uzman kişilerce kaleme alınmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER