Arap Dili ve Edebiyatı - TDV İslâm Ansiklopedisi

TDV İslâm Ansiklopedisi Hakkında
Arap Dili ve Edebiyatı Maddeleri Kapsamı

TDV İslâm Ansiklopedisi diğer ilim dallarında olduğu gibi Arap dili ve edebiyatının terimleri, temel meseleleri, tarihi, literatürü ve önde gelen simaları hakkında ilmî araştırmalara dayalı, yeterli ve güvenilir bilgiler sunmaktadır.

Arap” maddesinin ilgili bölümünde Arap yazısı, dili ve edebiyatı hakkındaki bilgiler bir giriş kitabı niteliğinde ana hatlarıyla özetlenirken “Sarf”, “Nahiv”, “Belâgat”, “Mecaz”, “İstiare”, “İştikak”, “Arûz”, “Recez”, “Hiciv” gibi maddelerde Arap dili ve edebiyatının bütün konu ve kavramları ayrı ayrı ele alınmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi’nde “İmruülkays b. Hucr”, “Lebîd b. Rebîa”, “Mütenebbî” gibi Câhiliye dönemi ve İslâmî döneme mensup şairlerden modern dönemde öne çıkan “Ahmed Şevki”, “Mustafa Lutfî el-Menfelûtî” ve “Necîb Mahfûz”a kadar yüzlerce edibin biyografisine yer verilir. “Sîbeveyhi”, “Müberred”, “Ebû Yaʻkūb es-Sekkâkî” gibi dil bilimi âlimleri ile “el-Kitâb”, “Esrârü’l-belâga”, “Muğni’l-lebîb”, “Hizânetü’l-edeb”, “el-Kāmûsü’l-muhît” gibi Arap dili ve edebiyatında kritik dönüm noktalarını temsil eden pek çok klasik eser de birer madde olarak okuyucuya sunulur.

Telif ve redaksiyon aşamalarında çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden iki bini aşkın araştırmacı ve ilim adamının katkıda bulunduğu TDV İslâm Ansiklopedisi’nin Arap dili ve edebiyatı maddeleri de alanında uzman kişilerce kaleme alınmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER