SÜLEYMAN TÜLÜCÜ - TDV İslâm Ansiklopedisi

SÜLEYMAN TÜLÜCÜ

Müellif toplam 41 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Hadis, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ASMAÎ
Basra dil mektebinin önde gelen simalarından şiir ve ahbâr râvisi, dil ve edebiyat âlimi.
A‘ŞÂ, Meymûn b. Kays
Câhiliye devri şairlerinden.
el-BÂRİ‘
Arap dili ve edebiyatı âlimi Ebû Ali el-Kālî (ö. 356/967) tarafından hazırlanan Arapça sözlük.
BELOT, Jean-Baptiste
Fransız ilâhiyatçısı ve sözlük yazarı.
GÜRTAŞ, Ahmet
İlâhiyatçı ve eğitimci.
HAMMÂD ACRED
Ağır hicivleri ve müstehcen şiirleriyle tanınan Arap şairi.
HÂTİM et-TÂÎ
Câhiliye döneminin cömertliğiyle ünlü şairi.
İBN HABÎB el-HALEBÎ
Tarihçi, Şâfiî fakihi, şair ve edip.
İBN HAMÎS
Endülüslü şair.
İBN LİYÛN
Endülüslü âlim ve şair.
İBN MATRÛH
Eyyûbîler dönemi şair, kâtip ve idarecilerinden.
İBNÜ’l-AHNEF
Hârûnürreşîd’in saray şairlerinden.
İBNÜ’d-DEHHÂN
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
İBNÜ’d-DÜMEYNE
İlk dönem Abbâsî şairlerinden.
İBNÜ’l-HAYYÂT et-TAĞLEBÎ
Şair, edip ve kâtip.
İMRUÜLKAYS b. ÂBİS
Muhadram şairlerden, sahâbî.
KABBÂNÎ, Nizâr
Suriyeli şair, gazeteci ve diplomat.
KELBÎ, Hişâm b. Muhammed
Nesep âlimi ve tarihçi.
LEBÎD b. REBÎA
Câhiliye devrinde de yaşamış olan (muhadram) muallaka sahibi İslâm şairi.
MA‘MER b. MÜSENNÂ
Arap dili ve edebiyatı, tefsir, ahbâr ve nesep âlimi.
MERVÂN b. EBÛ HAFSA
Methiyeleriyle tanınan Arap şairi.
MUALLAKĀT
Câhiliye döneminde yedi (veya on) şaire ait seçkin kaside koleksiyonuna verilen ad.
MUFADDAL b. SELEME
Kûfe mektebine mensup gramer, lugat ve edebiyat âlimi.
el-MÜZHİR
Celâleddin es-Süyûtî’nin (ö. 911/1505) lugat ilimlerine dair eseri.
NÂBİGA ez-ZÜBYÂNÎ
Câhiliye devri şairi.
NÂMÎ
Hamdânî Hükümdarı Seyfüddevle’nin saray şairlerinden.
NÂŞÎ el-ASGAR
İmâmiyye mezhebine mensup şair.
NÂŞÎ el-EKBER
Mu‘tezile mezhebine mensup şair, nahiv ve kelâm âlimi.
NEMERÎ
Arap şairi.
NEVÂCÎ
Antolojileriyle tanınan Mısırlı âlim ve şair.
RÂÎ en-NÜMEYRÎ
Emevî dönemi Arap şairi.
SELÂME b. CENDEL
Câhiliye şairi.
SÜHAYM
İslâm’ın ilk dönemlerinde yaşayan köle şair.
ŞÂBBÎ
Tunuslu şair ve edip.
ŞENFERÂ
Kendisine nisbet edilen Lâmiyyetü’l-ʿArab adlı kasideyle tanınan Câhiliye şairi.
ŞEYHO, Luvîs
Arap edebiyatına dair çalışmalarıyla tanınan Cizvit papazı.
TEEBBETA ŞERRAN
Câhiliye şairi.
ÜKAYŞİR
Emevî dönemi şairi.
ZÜHEYR b. EBÛ SÜLMÂ
Muallaka şairi.
ZÜLİSBA‘ el-ADVÂNÎ
Câhiliye dönemi şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER