MURAD III - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MURAD III ile İLİŞKİLİ MADDELER

مراد
Babası
SELİM II
Osmanlı padişahı (1566-1574).
Annesi
NURBÂNÛ SULTAN
III. Murad’ın annesi, vâlide sultan.
Hasekisi
SAFİYE SULTAN
III. Murad’ın hanımı ve III. Mehmed’in annesi.
Oğlu
MEHMED III
Osmanlı padişahı (1595-1603).
Hocası
HOCA SÂDEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Veziri
SOKULLU MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
KOCA SİNAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
SEMİZ AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Veziri
FERHAD PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Veziri
OSMAN PAŞA, Özdemiroğlu
Osmanlı vezîriâzamı.
Veziri, kardeşi Fatma Sultan'ın kocası
SİYAVUŞ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri ve damadı
DAMAD İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Damad İbrahim Paşa'nın vefatıyla dul kazan kızı Ayşe Sultan'la evlendirilen devlet adamı
HASAN PAŞA, Yemişçi
Osmanlı sadrazamı.
Vekîl-i saltanat unvanıyla sadâret kaymakamı yaptığı devlet adamı
LALA MUSTAFA PAŞA
Kıbrıs, Şirvan ve Gürcistan fâtihi unvanıyla anılan Osmanlı veziri.
Döneminde rüşvet yolunu açmak ve hükümdarı da alıştırmakla itham edilen devlet adamı
ŞEMSİ AHMED PAŞA
Osmanlı beylerbeyi ve tarihçisi.
Şeyhülislâmı
ABDÜLKADİR ŞEYHÎ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Kardeşi Divane İbrâhim Paşa ile birlikte halkın nefretine yol açan harem kethüdâsı
CANFEDÂ HATUN
III. Murad zamanında sarayın harem dairesinin nüfuzlu kethüdâsı.
Şehzadeliğinden vefatına kadar hizmetinde bulunan devlet adamı
TÂLİKÎZÂDE MEHMED SUBHİ
Dîvân-ı Hümâyun kâtibi ve şehnâmeci.
Şehzadeliği sırasında rikâbdarlığını yapan devlet adamı
TİRYÂKÎ HASAN PAŞA
Kanije kahramanı olarak tanınan Osmanlı veziri.
Güvenini kazanan, gümrük gelirleri ile birlikte Midilli düklüğü verilen kişi
İBN YAÎŞ, Salomon
Osmanlı-Avrupa ilişkilerinde rol oynamış Portekiz asıllı yahudi tâciri.
Döneminin suyolu nâzırı ve mimarı
DÂVUD AĞA
Türk mimarı.
Türbesinin mimarı
DALGIÇ AHMED AĞA
Osmanlı Hassa başmimarı.
Döneminde sarayda çalışan sanatkar
ALİ NAKKAŞ
XVI. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Osmanlı tasvir sanatçısı.
Makam-ı İbrâhim’i yenilemek göreviyle Mekke'ye gönderdiği mutasavvıf
ALİ DEDE, Bosnevî
Halvetiyye tarikatı şeyhlerinden, âlim ve mutasavvıf.
İstanbul'a davet edip Kasımpaşa'da tekke yaptırdığı kişi
HÜSÂMEDDİN UŞŞÂKĪ
Halvetiyye tarikatının Uşşâkıyye kolunun kurucusu.
Safevîler ve Ruslara karşı iyi ilişkiler kurduğu Özbek hanı
ABDULLAH HAN
Özbek hanı (1583-1598).
Desteklediği hükümdar
ABDÜLMELİK b. MUHAMMED el-MEHDÎ
Mağrib’de kurulan Sa‘dîler Devleti’nin hükümdarı (1576-1578).
Çağdaşı olan, ordu ve saray teşkilatını Osmanlılar'ı örnek alarak yeniden tanzim eden sultan
AHMED el-MANSÛR
Fas sultanı (1578-1603).
Döneminde yakın ilişki kurulan ve Osmanlı nüfûzunun arttığı ülke
FAS
Afrika’nın kuzeybatısında İslâm ülkesi.
Döneminde elçi göndererek bağlılığını bildiren devlet
BORNU
Orta Sudan’da kurulmuş olan eski bir İslâm devleti ve bugün Nijerya’da bir eyalet.
Şehzadeliğinde himaye ettiği, hakkında faziletinden bahseden Câmiu’l-kemâlât isimli eseri yazan tarihçi
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçilerden
SELÂNİKÎ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı tarihçisi.
Döneminin önemli devlet adamlarından, nişancı
FERİDUN AHMED BEY
Münşeâtü’s-selâtîn adlı eseriyle tanınan Osmanlı devlet adamı.
Dönemi hakkında yazılan Şehinşâhnâme isimli eserin müellifi
LOKMÂN b. HÜSEYİN
Osmanlı tarihçi ve şehnâmecisi.
Şekāik Tercümesi'ni III. Murad'a takdim eden müellif
MECDÎ, Mehmed
Osmanlı edip ve şairi, biyografi yazarı.
Sara hastası olduğunu iddia eden ve hakkında bilgi veren elçilik vaizi
SCHWEIGGER, Salomon
Alman seyyahı ve elçilik vâizi.
Dönemindeki Asya hanlıkları ile ilgili eserin müellifi
SEYFİ ÇELEBİ
Osmanlı tarihçisi.
Döneminde yazılan eserlerden
MENÂKIB-ı HÜNERVERÂN
Âlî Mustafa Efendi’nin (ö. 1008/1600) hat ve hattatlar, müzehhip, nakkaş ve mücellitlere dair eseri.
Tercümesini yaptırdığı eserlerden
TÂRÎH-i HİND-i GARBÎ
Mehmed Suûdî Efendi’nin (ö. 999/1591) Hadîs-i Nev adıyla da bilinen tarihî coğrafya kitabı.
Şiirlerini şerh eden şairlerden
BÂKÎ
Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, klasik Osmanlı şiirine söyleyiş gücü kazandıran ve “Sultânü’ş-şuarâ” diye anılmış büyük divan şairi.
Eserinde şiirlerine yer veren tezkire yazarı
AHDÎ
Gülşen-i Şuarâ tezkiresinin müellifi ve şair.
Şiirlerini şerheden ve methiye yazan şair
MEMİ CAN EFENDİ
Halvetî-Uşşâkī şeyhi.
Yakın ilgisini gören kişi
NEV‘Î
Divan şairi ve âlim.
III. Murad'ın emriyle Mesnevî'nin Türkçe ilk tam şerhini yapan âlim
ŞEM‘Î
Osmanlı âlimi ve Mes̱nevî şârihi.
Talebi üzerine hazırlanan mecmua
BEDÂYİU’l-ÂSÂR
Cinânî (ö. 1004/1595) tarafından kaleme alınan hikâye mecmuası.
III. Murad'a bir methiyenin yer aldığı eser
CİLÂÜ’l-KULÛB
Cinânî’nin (ö. 1004/1595) ahlâkî mesnevisi.
Şiirlerinden örnekler veren tezkire müellifi
RIZÂ, Seyyid Mehmed
Kendi adıyla anılan tezkiresiyle meşhur Osmanlı müellifi.
Eserini III. Murad'a ithaf eden âlim
KEFEVÎ, Mahmûd b. Süleyman
Hanefî fukahasının biyografisine dair eseriyle tanınan Osmanlı âlimi.
Bazı eserlerini III. Murad'a takdim eden müellif
MEHMED SUÛDÎ EFENDİ
Osmanlı coğrafyacısı, şair.
İran Şahı I. Tahmasb’ın III. Murad’a hediye olarak mushaf yazdırdığı kişi
GIYÂSEDDİN MUHAMMED el-HALÎLÎ
İranlı hattat.
Yazdığı mushaf Şah Muhammed Bahadır Han tarafından lll. Murad'a hediye edilen hattat
ŞAH MAHMÛD NÎSÂBÛRÎ
Safevî dönemi nesta‘lik hattatı.
Yaptırdığı külliye
MURÂDİYE KÜLLİYESİ
Manisa’da XVI. yüzyılın sonlarında inşa edilen külliye.
Türbesi
MURAD III TÜRBESİ
XVI. yüzyılın sonlarında inşa edilen türbe.
Türbesinin bulunduğu hazîre
AYASOFYA
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.
Döneminde camiye çevrilen yapı
FETHİYE CAMİİ
İstanbul’da XVI. yüzyıl sonlarında camiye çevrilen eski bir Bizans kilisesi.
Döneminde yapılan köşk
İNCİLİ KÖŞK
İstanbul’da XVI. yüzyıl sonlarında yapılmış Sarây-ı Hümâyun’a ait bir köşk.
Döneminde resmi bir mahiyet kazanan tören
MEVLİD
Hz. Peygamber’in doğumu; doğum yıl dönümü vesilesiyle yapılan törenlere verilen isim; bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin ortak adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER