ESMÂ-i HÜSNÂ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ESMÂ-i HÜSNÂ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الأسماء الحسنى
ALLAH
Kâinatı yaratan ve idare eden en yüce varlık.
SIFAT
Allah’ın insanlarca bilinebilmesi için zâtına nisbet edilen mâna ve mefhumlar anlamında kelâm terimi.
LAFZA-i CELÂL
Allah ismi için kullanılan bir tabir.
İSM-i A‘ZAM
Allah’ın en büyük ismi anlamında bir tabir.
Sûfîlere göre Allah’ın zâtına işaret eden ismi.
İSİM-MÜSEMMÂ
Allah’ın isimleriyle zâtı arasındaki ilişkiye dair tartışmaları ifade eden kelâm terimi.
ZİKİR
EVRÂD
Allah’a yaklaşmak için belirli zamanda ve belli miktarda yapılan ibadet, dua ve zikri ifade eden tasavvuf terimi.
Konu hakkında yazılan bir eser
el-MAKSADÜ’l-ESNÂ
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) esmâ-i hüsnâya dair eseri.
Konu hakkında yazılan bir eser
LEVÂMİU’l-BEYYİNÂT
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) Allah’ın isim ve sıfatlarına dair eseri.
AFÜV
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
AHAD
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
ÂHİR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
ALÎ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
ALÎM
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
AZÎM
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
AZÎZ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
BÂİS
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
BÂKĪ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
BÂRİ’
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
BÂSIT
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
BASÎR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
BÂTIN
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
BEDΑ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
BER
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
CEBBÂR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
CELÎL
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
DÂR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
EVVEL
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
FETTÂH
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
GAFÛR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
GANÎ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
HABÎR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
HÂDÎ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
HÂFID
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
HAFÎZ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
HAK
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
HAKEM
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
HAKÎM
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
HÂLİK
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
HALÎM
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
HAMÎD
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
HASÎB
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
HAY
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
KĀBIZ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
KĀDİR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
KAHHÂR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
KAVÎ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
KAYYÛM
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
KEBÎR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
KERÎM
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
KUDDÛS
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
LATÎF
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MÂNİ‘
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MECÎD
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MELİK
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
METÎN
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MUĞNÎ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MUHSÎ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MUHYÎ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MUİZ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MUKADDİM
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MUKĪT
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MUKSIT
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MUKTEDİR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MUSAVVİR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MÜBDİ’
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MÜCÎB
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MÜHEYMİN
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MÜ’MİN
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MÜNTAKIM
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MÜTEÂLÎ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MÜTEKEBBİR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
NÂFİ‘
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
NÛR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
RÂFİ‘
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
RAHMÂN
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
RAKĪB
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
RAÛF
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
REŞÎD
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
REZZÂK
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
SABÛR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
SAMED
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
SELÂM
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
SEMΑ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
ŞEHÎD
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
ŞEKÛR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
TEVVÂB
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
VÂCİD
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
VÂRİS
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
VÂSİ‘
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
VEDÛD
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
VEHHÂB
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
VEKÎL
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
VELÎ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
ZÂHİR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
ZÜ’l-CELÂL ve’l-İKRÂM
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
RAB
Allah’ın isimlerinden biri.
MEVLÂ
Kur’an’da geçen Allah’ın isimlerinden biri.
NASÎR
Kur’an’da geçen Allah’ın isimlerinden biri.
MUHÎT
Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’a nisbet edilen isimlerden biri.
SÂNİ‘
Daha çok kelâm âlimleri tarafından Allah veya hâlik ismi yerine kullanılan bir terim.
ADL
Kelâm, tasavvuf ve hadis alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terim.
Konu hakkında yazılan bir eser
el-EMEDÜ’l-AKSÂ
Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin (ö. 543/1148) Allah’ın isim ve sıfatlarına dair eseri.
Konu hakkında yazılan bir eser
el-ESMÂ ve’s-SIFÂT
Abdülkāhir el-Bağdâdî’nin (ö. 429/1037-38) Allah’ın isim ve sıfatlarına dair eseri.
Konu hakkında yazılan bir eser
el-ESMÂ ve’s-SIFÂT
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī’nin (ö. 458/1066) Allah’ın isim ve sıfatlarına dair eseri.
Konu hakkında yazılan bir eser
TEFSÎRÜ’l-ESMÂ ve’d-DAAVÂT
Hattâbî’nin (ö. 388/998) esmâ-i hüsnâ ve duaya dair eseri.
CEVŞEN
Ehl-i beyt tarikiyle Hz. Peygamber’e nisbet edilen iki duanın adı.
HAVÂSSÜ’l-KUR’ÂN
Esmâ-i hüsnâ ile bazı sûre ve âyetlerin dileklerin kabulündeki tesirlerini ifade eden bir tabir ve bu konuda yazılan eserlerin ortak adı.
HAVAS İLMİ
Nesnelerle harf, kelime ve duaların gizli özelliklerinden faydalanarak gaybdan haber verdiği veya varlıklar üzerinde etkili olduğu ileri sürülen bir ilim.
HÜVELBÂKĪ
Allah’ın ebedîliğini ifade eden ve Osmanlılar’da mezar baş taşlarına yazılması âdet olan Arapça ibare.
CEMÂL
Allah’ın lutuf ve rızâsına delâlet eden isim ve sıfatlarını ve O’nun mutlak güzelliğini ifade etmek için kullanılan bir tasavvuf terimi.
CELÂL
Allah’ın kahır ve gazabına delâlet eden isim ve sıfatları için kullanılan bir tasavvuf terimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER