CASİM AVCI - TDV İslâm Ansiklopedisi

CASİM AVCI

Müellif toplam 53 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BÂ MAHREME, Abdullah Tayyib
Yemenli tarihçi, hadis ve fıkıh âlimi.
HİLÂFET / 1. Bölüm
İslâm tarihinde devlet başkanlığı kurumu.
İBN ŞEDDÂD, Bahâeddin
Eyyûbî devlet adamı, fakih ve tarihçi.
İBN ŞEDDÂD, İzzeddin
el-Aʿlâḳu’l-ḫaṭîre adlı eseriyle tanınan Eyyûbîler ve Memlükler dönemi tarihçisi.
İBNÜ’l-CEVZÎ, Ebü’l-Ferec / 1. Bölüm
İslâmî ilimlerin hemen her dalındaki çalışmalarıyla tanınan Hanbelî âlimi.
KABİLE
Aynı soya mensup aileler topluluğu, boy, aşiret.
KASÎ (Benî Kasî)
III. (IX.) yüzyılda Endülüs’ün kuzeydoğu sınır bölgesine hâkim olan müvelled hânedanı.
KAYNUKĀ‘ (Benî Kaynukā‘)
Hz. Peygamber’in Medine’den sürdüğü yahudi kabilesi.
KİNÂNE (Benî Kinâne)
Adnânîler’e mensup büyük bir Arap kabilesi.
KİSRÂ
Araplar’ın Sâsânî hükümdarları için kullandıkları unvan.
KUDÂA (Benî Kudâa)
Araplar’ın Adnân ve Kahtân’dan sonraki dört ana kolundan biri.
KUDÜS / 2. Bölüm: Fethedilişinden Haçlı İstilâsına Kadar
Üç ilâhî dinde de önemli bir yere sahip olan ve kutsal sayılan şehir.
KÛFE
Güney Irak’ta Hz. Ömer’in emriyle Sa‘d b. Ebû Vakkas tarafından kurulan şehir.
KURAYZA (Benî Kurayza)
Hz. Peygamber ile savaşan Medineli yahudi kabilesi.
KUREYŞ (Benî Kureyş)
Hz. Peygamber’in mensup olduğu Arap kabilesi.
LEŞKER-i BÂZÂR
Afganistan’ın Sicistan bölgesinde harabeleri bulunan tarihî şehir.
MALDİVLER
Hint Okyanusu’nda bir adalar ülkesi.
MASAVVA‘
Eritre’nin en büyük liman şehri.
MEDÂİN
Sâsânîler’in başşehri.
MEDENÎ, Ahmed Tevfîk
Tunus ve Cezayir bağımsızlık hareketinin önemli isimlerinden, ilim, edebiyat ve siyaset adamı.
ME’RİB
Yemen’de tarihî bir şehir.
MES‘ÛDÎ, Ali b. Hüseyin
Mürûcü’ẕ-ẕeheb adlı eseriyle tanınan tarih ve coğrafya âlimi, seyyah.
MEZHİC (Benî Mezhic)
Kahtânîler’e mensup Yemenli bir Arap kabilesi.
MISIR / 3. Bölüm: Bizans Dönemi
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
MUFADDAL b. EBÜ’l-FEZÂİL
Memlük tarihçisi.
MUHAMMED / 16. Bölüm
Son peygamber.
MUHTASAR / 6. Bölüm: İSLÂM TARİHİ ve MEDENİYETİ
Bir eserin özet halinde kaleme alınmasından meydana gelen telif türü.
MUİZ b. BÂDÎS
İfrîkıye Zîrî hükümdarı (1016-1062).
MU‘TASIM-BİLLÂH
Abbâsî halifesi (833-842).
NÂİB / 1. Bölüm
İslâm devletlerinde hükümdar, vali, kadı gibi devlet ricâlinin vekili, temsilci veya yardımcısı.
NASÎHATÜ’l-MÜLÛK
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) ahlâk ve siyasete dair Farsça eseri.
NİSBE
Bir kabile, yer, mezhep veya mesleğe mensubiyeti veya ilişkiyi ifade eden isim.
NİZÂMEDDİN AHMED HEREVÎ
Ṭabaḳāt-ı Ekberî adlı eseriyle tanınan İranlı tarihçi.
RUM
Roma, Bizans, Rumlar ve Anadolu’yu ifade eden bir isim.
RÛZRÂVERÎ
Abbâsî veziri, edip ve tarihçi.
SÂBÎ, Hilâl b. Muhassin
Büveyhîler dönemi tarihçisi.
SAÎD b. BITRÎḲ
et-Târîḫu’l-mecmûʿ adlı eseriyle bilinen tarihçi, tabip ve Melkî patriği.
SEÂLİBÎ, Hüseyin b. Muhammed
Gazneliler dönemi tarihçisi.
SUDÂ’ (Benî Sudâ’)
Kahtânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
SUGŪR
İslâm devletlerinin gayri müslim devletlerle sınır teşkil eden müstahkem şehir ve kalelerin bulunduğu uç bölgeleri.
ŞEYH
Bir kabile veya grubun lideri, reis, yönetici, devlet adamı.
TABAKAT / 7. Bölüm: İSLÂM TARİHİ
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
TAĞLİB (Benî Tağlib)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
TAKVÎMÜ’l-BÜLDÂN
Ebü’l-Fidâ’nın (ö. 732/1331) coğrafyaya dair eseri.
TÂRÎHU BAĞDÂD
Hatîb el-Bağdâdî’nin (ö. 463/1071) Bağdat tarihine ve Bağdatlı meşhur şahıslara dair eseri.
TEBÜK
Suudi Arabistan’da tarihî bir şehir.
UCEYMÎ
Hadis, fıkıh ve tasavvuf âlimi, tarihçi.
UHUD GAZVESİ
Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ikinci büyük savaş (3/625).
VASÎLE
Câhiliye devrinde bazı dinî hükümlere ve âdetlere konu olan koyun veya deve.
YÂKŪT el-HAMEVÎ
Muʿcemü’l-büldân ve Muʿcemü’l-üdebâʾ adlı eserleriyle tanınan coğrafyacı, tarihçi, edip ve seyyah.
YA‘RUBÎLER
Uman’da hüküm süren bir hânedan (1615-1743).
ZEYİL / 2. Bölüm: İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Bir kitabı içerik veya kronoloji açısından tamamlamak, eksiklerini gidermek ve ilâveler yapmak amacıyla yazılan eser türü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER