MEHMET KANAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET KANAR

Müellif toplam 34 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İranî Diller ve Edebiyatları, İslam Bilim Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAHÂR
İranlı şair, edebiyat tarihçisi ve siyaset adamı.
BÜZÜRG-i ALEVÎ
İran’da modern hikâyeciliğin kurucularından, yazar.
CHAUVIN, Victor
Bibliyografya alanındaki çalışmalarıyla tanınan Belçikalı şarkiyatçı.
DESTGİRDÎ, Vahîd
İranlı şair, gazeteci ve ilim adamı.
DEŞTÎ, Ali
İranlı yazar, gazeteci ve devlet adamı.
EDÎB-i PÎŞÂVERÎ
Afgan asıllı İran şairi.
EMÎRÎ FÎRÛZKÛHÎ
Şiirlerinde klasik tarzı benimseyen İranlı şair.
FERÂHÂNÎ
İranlı şair ve gazeteci.
FİRDEVSÎ
İran’ın millî destanı Şâhnâme’nin müellifi.
FISCHER, August
Arapça sözlük ve gramer çalışmalarıyla tanınan Alman şarkiyatçısı.
FÜRÛGĪ-i BİSTÂMÎ
Mutasavvıf-şair.
GESCHICHTE der ARABISCHEN LITTERATUR
Alman şarkiyatçısı Carl Brockelmann’ın (ö. 1956) Arapça yazma eserler literatürüne dair kitabı.
HELL, Josef
Alman şarkiyatçısı ve Sâmî diller uzmanı.
HİKÂYE / 2. Bölüm: Fars Edebiyatı
Yalın bir olayın çevresinde kişilerin ilişkilerini anlatma esasına dayanan edebî tür.
HİKMET, Ali Asgar
Devlet adamı, edebiyatçı ve şair.
HULÂSATÜ’l-EŞ‘ÂR
Takī-i Kâşî’nin (ö. 1016/1607-1608) Farsça şuarâ tezkiresi.
İNŞÂ / 2. Bölüm: Fars Edebiyatı
Resmî yazışmaları belirten edebî tür, dil bilimi ve fıkıhta haber karşıtı olarak kullanılan bir ifade kategorisi.
İRAN / 9. Bölüm: Modern İran Edebiyatı
Ortadoğu ile Orta Asya’nın yüksek düzlükleri arasında yer alan ülke.
ÎREC MİRZA
Kaçarlar dönemi şairlerinden.
KAMPFFMEYER, Georg
Alman şarkiyatçısı.
LICHTENSTADTER, Ilse
Yahudi asıllı Alman şarkiyatçısı.
LITTMANN, Enno
Alman dilbilimci ve şarkiyatçısı.
MAKALE / 3. Bölüm: FARS EDEBİYATI
Belli bir konuda inceleme, açıklama ve yorumlama niteliği taşıyan gazete ve dergi yazısı.
MUHAMMED MUÎN
İranlı yazar, dil ve edebiyat araştırmacısı.
MUÎNÜDDÎN-i KÂŞÎ
Sultan Sencer’in veziri.
NAZÎRÎ
İranlı şair.
NESİR / 2. Bölüm: FARS EDEBİYATI
Şiirin dışında kalan söz dizimi kurallarına uygun anlatım biçimi.
NEŞÂT-ı İSFAHÂNÎ
İranlı şair ve münşî.
NİZÂMÎ-i GENCEVÎ
Fars edebiyatında hamse türünün kurucusu sayılan şair.
RİSÂLE / 2. Bölüm: FARS EDEBİYATI
Edebî mektuplar ve belli konularda küçük hacimli eserler için kullanılan terim.
ŞÂHNÂME / 1. Bölüm
Firdevsî’nin (ö. 411/1020 [?]) ünlü manzum destanı.
YAZICI, Tahsin
Fars dili ve edebiyatı uzmanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER