SÜYÛTÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SÜYÛTÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

السيوطي
TEFSÎRÜ’l-CELÂLEYN
Celâleddin el-Mahallî’nin (ö. 864/1459) yarım bırakıp Celâleddin es-Süyûtî’nin (ö. 911/1505) tamamladığı Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
ed-DÜRRÜ’l-MENSÛR
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) rivayet tefsiri.
CEM‘U’l-CEVÂMİ‘
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) bütün hadisleri toplamak üzere kaleme aldığı eseri.
el-CÂMİU’s-SAGĪR
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) derlediği kısa hadisleri ihtiva eden eseri.
et-Tevşîḥ adlı eseri ile üzerine şerh yazdığı eser
el-CÂMİU’s-SAHÎH
Buhârî’nin (ö. 256/870) Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap olarak kabul edilen, sahih hadisleri toplayan eseri.
el-MEVZÛÂT
Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî’nin (ö. 597/1201) hadis diye uydurulan rivayetlere dair eseri.
el-EŞBÂH ve’n-NEZÂİR
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) İslâm hukukundaki küllî kaideleri ve benzer meselelerin tâbi olduğu ortak veya farklı hükümleri konu alan eseri.
el-HÂVÎ li’l-FETÂVÎ
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) fetvalarını bir araya getiren eser.
el-MÜZHİR
Celâleddin es-Süyûtî’nin (ö. 911/1505) lugat ilimlerine dair eseri.
el-BUDÛRÜ’s-SÂFİRE
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) âhiret hayatına dair eseri.
el-HASÂİSÜ’l-KÜBRÂ
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) Hz. Peygamber’in mûcizelerine dair rivayetleri bir araya getiren eseri.
BUĞYETÜ’l-VUÂT
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) dil âlimlerinin biyografilerine dair eseri.
Hocası
MAHALLÎ
Şâfiî fakihi ve müfessir.
Hocası
KÂFİYECİ
Osmanlı âlimi.
Öğrencisi
İBN TOLUN, Şemseddin
Tarihçiliğiyle meşhur olan âlim ve şair.
Hocası
ŞÜMÜNNÎ
Hanefî fakihi.
Çağdaşı
MÜSTEKFÎ-BİLLÂH, Süleyman b. Ahmed
Mısır Abbâsî halifesi (1302-1340).
Nahiv ilminde etkilendiği âlim
İBN MÂLİK et-TÂÎ
el-Elfiyye adlı eseriyle tanınan gramer, sözlük ve kıraat âlimi.
Nahiv ilminde etkilendiği âlim
EBÛ HAYYÂN el-ENDELÜSÎ
Endülüslü dil âlimi ve müfessir.
Nahiv ilminde etkilendiği âlim
İBN HİŞÂM el-LAHMÎ
Dil âlimi ve edip.
Hâmisi
İBNÜ’l-HÜMÂM
Hanefî fakihi, usul ve kelâm âlimi.
Hocası
BULKĪNÎ, Sâlih b. Ömer
Şâfiî fakihi ve hadis âlimi.
Çağdaşı
TOMANBAY
Son Mısır Memlük sultanı (1516-1517).
Çağdaşı
MÜTEVEKKİL-ALELLAH, Ca‘fer b. Muhammed
Abbâsî halifesi (847-861).
Çağdaşı
ZEKERİYYÂ el-ENSÂRÎ
Şâfiî fakihi.
Öğrencisi
DÂVÛDÎ, Muhammed b. Ali
Ṭabaḳātü’l-müfessirîn adlı eseriyle tanınan âlim.
Öğrencisi
İBN İYÂS
Memlük dönemi tarihçisi.
Öğrencisi
MENÛFÎ
Mâlikî fakihi.
Öğrencisi
NEŞŞÂR, Sirâceddin
Kıraat âlimi.
Öğrencisi
ŞÂMÎ, Şemseddin
Sübülü’l-hüdâ ve’r-reşâd adlı eseriyle tanınan âlim.
Öğrencisi
ALKAMÎ
Şâfiî fakihi ve muhaddis.
Öğrencisi
ŞÂZELÎ
Şâzeliyye tarikatının kurucusu.
Kendisi ile ilmî konularda tartıştığı âlim
SEHÂVÎ, Şemseddin
Hadis âlimi ve tarihçi.
Kendisi ile ilmî konularda tartıştığı âlim
İBNÜ’l-KEREKÎ
Hanefî fakihi.
Kendisi ile ilmî konularda tartıştığı âlim
KASTALLÂNÎ, Ahmed b. Muhammed
Hadis hâfızı, kelâm ve kıraat âlimi.
el-BEHCETÜ’l-MERDIYYE
İbn Mâlik et-Tâî’nin (ö. 672/1274) Arap gramerine dair el-Elfiyye adlı eseri üzerine Süyûtî’nin (ö. 911/1505) yazdığı şerh.
Üzerine şerh yazdığı eser
el-ELFİYYE
Zeynüddin el-Irâkī’nin (ö. 806/1404) hadis usulüne dair manzum eseri.
Naẓmü’d-dürer adlı eseri ile üzerine çalışma yaptığı eser
MUKADDİMETÜ İBNİ’s-SALÂH
İbnü’s-Salâh eş-Şehrezûrî’nin (ö. 643/1245) usûl-i hadîse dair meşhur eseri.
Eseri
ZEHRÜ’r-RUBÂ
Süyûtî (ö. 911/1505) tarafından Nesâî’nin es-Sünen’ine yazılan şerh.
Eseri
TENVÎRÜ’l-HAVÂLİK
Mâlik b. Enes’in el-Muvaṭṭaʾ adlı hadis kitabına Süyûtî (ö. 911/1505) tarafından yazılan şerh.
Eseri
HEM‘U’l-HEVÂMİ‘
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) Cemʿu’l-cevâmiʿ adlı nahiv kitabına kendisi tarafından yazılan şerh.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER