ENVER KONUKÇU - TDV İslâm Ansiklopedisi

ENVER KONUKÇU

1944-2022
Müellif toplam 55 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Tasavvuf, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABBÂS-ı SERVÂNÎ
Bâbürlü Hükümdarı Ekber Şah zamanında (1556-1605) yaşamış Afgan asıllı tarihçi.
ABDÜRRAHİM HAN
Bâbürlüler devrinde âlim ve şairlerin koruyucusu olarak şöhret kazanan devlet adamı ve kumandan.
AYBEG, Kutbüddin
Delhi Sultanlığı’nın kurucusu ve ilk hükümdarı (1206-1210).
AYNÜLMÜLK MÜLTÂNÎ
Delhi sultanlarının hizmetinde bulunan asker ve devlet adamı.
BÂBÜR / 1. Bölüm
Bâbürlü Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (1526-1530).
BÂBÜRLÜLER
1526-1858 yılları arasında Hindistan’da hüküm süren bir Türk devleti.
BAĞDAT HATUN
İlhanlı Hükümdarı Ebû Saîd Bahadır Han’ın karısı.
BAHADIR ŞAH GUCERÂTÎ
Gucerât sultanı (1526-1537).
BAHTÂVER HAN
Bâbürlü sarayında önemli memuriyet ve hizmetlerde bulunan devlet adamı ve tarihçi.
BALASAGUN
Sovyetler Birliği’nin Kırgız Cumhuriyeti’nde Çu nehri havzasında bulunan eski bir şehir.
BEDÂÛNÎ, Abdülkādir
Bâbürlüler devrinde Hindistan’da yaşayan tarihçi ve ilim adamı.
BEGÜM
Hindistan’da Bâbür ve halefleri devrinde (1526-1858) hükümdarların anne, kız kardeş ve dul kadınları gibi aile fertlerine verilen unvan.
BEHMENÎLER
1347-1527 yılları arasında Hindistan’ın Dekken bölgesinde hüküm süren bir hânedan.
BEHRÂM-ı GÛR
Sâsânî hükümdarı (420-438).
BENGAL SULTANLIĞI
1337-1576 yılları arasında Bengal’de hüküm süren İslâm hânedanı.
BERÎDŞÂHÎLER
1492-1619 yılları arasında Hindistan’da Dekken bölgesinin güneyinde hüküm süren Türk-İslâm hânedanı.
BERKE HAN
Altın Orda hanı (1256-1266).
BEYHAK
İran’da tarihî bir şehir ve bölge.
BOPAL
XVIII. yüzyıl başlarında kurulup 1952’ye kadar Hindistan yarımadasında hüküm süren müslüman devlet.
BOPAL
Hindistan’da Medya Pradeş eyaletinin merkezi.
CEVHER ÂFTÂBECİ
Bâbürlü Hükümdarı Hümâyun devrine ait Teẕkiretü’l-vâḳıʿât adlı hâtıratıyla tanınan idareci.
CİHAN ŞAH
Karakoyunlu hükümdarı (1438-1467).
CİHANÂRÂ BEGÜM
Bâbürlü Hükümdarı Şah Cihan’ın kızı.
CİHANDAR ŞAH
Bâbürlü hükümdarı (1712-1713).
CİHANGİR
Bâbürlü hükümdarı (1605-1627).
EBÜ’l-FAZL el-ALLÂMÎ
Ekber Şah devrinin önde gelen âlim, şair ve devlet adamı.
EKBER ŞAH
Bâbürlü hükümdarı (1556-1605).
ENDİCAN
Özbekistan’da şehir ve aynı adı taşıyan eyaletin merkezi.
FÂRÛKĪLER
Handeş’te (Hindistan) 1370-1601 yılları arasında hüküm süren bir İslâm hânedanı.
GAZNE
Afganistan’da tarihî bir şehir.
GIYÂSEDDİN TUĞLUK
Tuğluklu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1320-1325).
HÂCE-i CİHÂN
Hindistan’da hüküm süren bazı devletlerde yüksek mevki sahiplerine verilen unvan.
HÂFÎ HAN
Münteḫabü’l-lübâb adlı eseriyle meşhur olan tarihçi ve devlet adamı.
HALACÎLER
Halaç Türkleri tarafından kurulan ve 1202-1531 yılları arasında Leknevtî, Delhi ve Mâlvâ’da hüküm süren üç İslâm hânedanı.
HALAÇ
Bir Türk aşireti.
HÂN-ı CİHÂN LÛDÎ
Bâbürlü kumandanı ve devlet adamı.
HÂN-ı CİHÂN MAKBÛL
Tuğluklu devlet adamlarından.
HÂN-ı HÂNÂN
Eski Moğol ve Türk-İslâm devletlerinde yüksek bir unvan ve askerî makam.
HASAN NİZÂMÎ
Tâcü’l-meʾâs̱ir adlı eseriyle meşhur olan tarihçi.
HAYBER GEÇİDİ
Afganistan’dan Pakistan’a geçişi sağlayan ünlü geçit.
HAYDAR MİRZA
Târîḫ-i Reşîdî adlı eseriyle tanınan tarihçi ve devlet adamı.
HAYDARÂBÂD
Hindistan’da bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
HAYRPÛR
Pakistan’da bir şehir ve 1783-1956 yılları arasında bu çevrede hâkim olan küçük bir emirlik.
HIZIR HAN
Delhi’de hüküm süren Seyyidler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1414-1421).
HİNDÛŞÂHÎLER
850 (?)-1026 yılları arasında bugünkü Afganistan ve Pakistan’ın bir kısım toprakları üzerinde hüküm süren bir hânedan.
HOKAND HANLIĞI
1710-1876 yılları arasında başşehir Hokand olmak üzere Fergana bölgesinde hüküm süren bir devlet.
HÜMÂYUN
Bâbürlü hükümdarı (1530-1540, 1555-1556).
HÜMÂYUN ŞAH BEHMENÎ
Behmenî hükümdarı (1458-1461).
HÜSEYİN NİZAMŞAH
Nizamşâhîler Devleti’nin üçüncü hükümdarı (1554-1565).
HÜSEYİN ŞAH ARGUN
Argun hânedanı hükümdarlarından (1524-1554).
İSKENDER BEGÜM
Bopal nevvâbı (1844-1868).
KÂMRÂN MİRZA
Bâbürlü Devleti’nin kurucusu Bâbür’ün oğlu.
KARAÇİ
Pakistan’ın en büyük şehri.
KUTBÜDDİN BAHTİYÂR
Çiştiyye tarikatına mensup Ferganalı mutasavvıf.
KUTUBŞÂHÎLER
Hindistan’da Doğu Dekken bölgesinde hüküm süren bir Türk hânedanı (1512-1687).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER