ZÜLFİKAR TÜCCAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZÜLFİKAR TÜCCAR

1949-2014
Müellif toplam 51 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLAZÎZ el-MEYMENÎ
Arap dili ve edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Hindistanlı âlim.
BUHTÜRÎ
el-Ḥamâse adlı eseriyle tanınan Arap şairi.
CASTELL, Edmund
Yedi dilde yazdığı büyük sözlükle tanınan İngiliz şarkiyatçısı ve Sâmî diller âlimi.
CERÎR b. ATIYYE
Emevîler devrinde eski üslûbu devam ettiren üç büyük hiciv şairinden biri.
DAHÎL
Arapça’daki yabancı asıllı kelimeler için kullanılan terim.
DESÛKĪ, İbrâhim b. Abdülgaffâr
Ezher âlimlerinden, tanınmış musahhih.
DÎNEVERÎ, Nasr b. Ya‘kūb
Daha çok et-Taʿbîrü’l-Ḳādirî adlı eseriyle tanınan müellif, kâtip ve şair.
DÎVÂNÜ’l-MEÂNÎ
Ebû Hilâl el-Askerî’nin (ö. 400/1009’dan sonra) şiirde konu, mâna ve üslûba dair eseri.
EBÛ UBEYD, Kāsım b. Sellâm
Arap dili ve edebiyatı, fıkıh, hadis ve kıraat âlimi.
EBYÂRÎ
Mısırlı edip ve yazar.
EDEBÜ’l-KÂTİB
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) devlet hizmetinde görev alan kâtip sınıfı için kaleme aldığı Arap diline dair eseri.
EŞTERKÛNÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi, makāme yazarı.
FERRÂ, Yahyâ b. Ziyâd
Arap dili ve tefsir âlimi.
el-HAMÂSE
Buhtürî (ö. 284/897) tarafından derlenen eski Arap şiiri antolojisi.
HAMMÂD er-RÂVİYE
Eski Arap şiirinin önemli râvi ve derleyicilerinden.
HÂTİMÎ
Dil âlimi, edebiyat tenkitçisi ve kâtip.
HUTAY’E
Hicivleriyle tanınan muhadram şair.
İBN DÂNYÂL
Hekim, şair ve edip.
İBN NÂKIYÂ
Dil âlimi, edip ve şair.
İBN REŞÎḲ el-KAYREVÂNÎ
Âlim, şair, edip ve tenkitçi.
İBN SELLÂM el-CUMAHÎ
Ṭabaḳātü fuḥûli’ş-şuʿarâʾ adlı eseriyle tanınan edip, râvi, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
İBN SÎDE
Lugatçı, edebiyat ve dil âlimi.
KIYAS / 3. Bölüm: Arap Dili
Bilinenden hareketle bilinmeyene ulaşmayı ifade eden mantık, fıkıh ve dil bilimi terimi.
KUTÂMÎ
Emevîler devri Arap şairi.
LYALL, Charles James
İngiliz şarkiyatçısı.
el-MAÂRİF
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) tarih ve ensâb ağırlıklı bilgiler içeren ansiklopedik eseri.
MEYDÂNÎ, Ahmed b. Muhammed
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
MÜCMELÜ’l-LUGA
İbn Fâris’in (ö. 395/1004) daha çok sahih kelimeleri içeren Arapça sözlüğü.
NÂBİGA el-CA‘DÎ
Muhadram şairlerden, sahâbî.
NİFTAVEYH
Arap dili, edebiyatı ve kıraat âlimi.
ONAT, Naim Hazım
Arap dili ve Türk dili âlimi, Konya milletvekili.
SABBÂN
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
SADREDDİN el-BASRÎ
el-Ḥamâse adlı eseriyle tanınan Arap edebiyatı âlimi.
SEMEV’EL el-EZDÎ
Yahudi asıllı Câhiliye devri Arap şairi.
SEYYİD el-HİMYERÎ
Arap şairi.
SİCİSTÂNÎ, Ebû Hâtim
Arap dili ve edebiyatı, Kur’an ilimleri, hadis ve ahbâr âlimi, râvi.
SÎRÂFÎ, Ebû Saîd
Basra dil mektebine mensup Arap dili ve edebiyatı âlimi, Hanefî fakihi.
SÎRÂFÎ, Yûsuf b. Hasan
Arap lugat ve nahiv âlimi.
SÜCÂÎ
Daha çok şerh ve hâşiyeleriyle tanınan Mısırlı âlim.
SÜRÂKA el-BÂRİKĪ
Kûfeli Emevî şairi.
ŞARKĪ b. KUTÂMÎ
Arap edebiyatı ve ensâb âlimi, şiir ve ahbâr râvisi.
ŞEMMÂH b. DIRÂR
Muhadram Arap şairlerinden.
ŞERÎF el-GIRNÂTÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi, şair.
ŞERTÛNÎ, Saîd b. Abdullah
Aḳrebü’l-mevârid adlı Arapça sözlüğüyle tanınan Arap dili ve edebiyatı âlimi.
ŞÜZÛRÜ’z-ZEHEB
İbn Hişâm en-Nahvî’nin (ö. 761/1360) nahve dair eseri.
TEMMÂM b. GĀLİB
Endülüslü Arap dili ve edebiyatı âlimi, sözlükçü.
TIRIMMÂH
Emevîler devri şairi.
TİLİMSÂNÎ, Şâbbüzzarîf
Suriyeli Arap şairi.
UBÂDE b. MÂÜSSEMÂ
Müveşşahlarıyla tanınan Endülüslü Arap şairi.
ÜMEYYE b. EBÜ’s-SALT
Hikmetli sözleriyle tanınan Arap şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER