ŞA‘BÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞA‘BÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الشعبي
TÂBİÎN
Sahâbeyi müslüman olarak gören ve müslüman olarak ölen ikinci nesli ifade eden terim.
Kayınbiraderi
A‘ŞÂ HEMDÂN
Emevîler devri Arap şairi.
Hocası
ABDULLAH b. MES‘ÛD
İlk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşereden biri, Kûfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusu.
Hocası
SA‘D b. EBÛ VAKKĀS
Aşere-i mübeşşereden olan sahâbî, kumandan.
Hocası
SAÎD b. ZEYD
Aşere-i mübeşşereden biri.
Hocası
EBÛ MÛSÂ el-EŞ‘ARÎ
Hakem Vak‘ası’nda Hz. Ali’yi temsil eden fakih sahâbî.
Hocası
ADÎ b. HÂTİM et-TÂÎ
Tay kabilesinin reisi olan meşhur sahâbî.
Hocası
ÜSÂME b. ZEYD
Sahâbî.
Hocası
EBÛ MES‘ÛD el-BEDRÎ
Sahâbî.
Hocası
EBÛ HÜREYRE
Çok hadis rivayet etmesiyle tanınan sahâbî.
Hocası
ABDULLAH b. ÖMER b. HATTÂB
Hz. Ömer’in oğlu, en çok hadis rivayet eden, en çok fetva veren yedi sâhâbîden ve abâdileden biri.
Hocası
ABDULLAH b. ABBAS
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.
Hocası
MUGĪRE b. ŞU‘BE
Sahâbî, Emevî devlet adamı.
Hocası
CERÎR b. ABDULLAH
Kumandan sahâbî.
Hocası
İMRÂN b. HUSAYN
Sahâbî.
Hocası
NU‘MÂN b. BEŞÎR
Ensar arasında hicretten sonra doğan ilk çocuk, sahâbî.
Hocası
BERÂ b. ÂZİB
Hadis rivayetiyle meşhur sahâbî.
Hocası
CÂBİR b. ABDULLAH
En çok hadis rivayet eden sahâbîlerden biri.
Hocası
ABDULLAH b. EBÛ EVFÂ
Kûfe’de en son vefat eden sahâbî.
Hocası
ENES b. MÂLİK
Hz. Peygamber’e hizmetiyle tanınan ve en çok hadis rivayet eden sahâbîlerden biri.
Hocası
ÂİŞE
Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Hz. Peygamber’in hanımı.
Hocası
MEYMÛNE
Hz. Peygamber’in son olarak evlendiği hanımı.
Hocası
ÜMMÜ SELEME
Hz. Peygamber’in hanımı.
Hocası
AVF b. MÂLİK
Kahramanlığı ile meşhur sahâbî.
Hocası
ÂSIM b. ADÎ
Hz. Peygamber’in Mescid-i Dırâr’ı ortadan kaldırmak için görevlendirdiği sahâbî.
Hocası
ABDULLAH b. CA‘FER b. EBÛ TÂLİB
Hz. Ali’nin yeğeni ve Habeşistan’da doğan ilk sahâbî.
Hocası
ABDULLAH b. UTBE
Fakih sahâbî.
Hocası
AMR b. ÜMEYYE
Sahâbî, Hz. Peygamber’in elçilerinden.
Hocası
ALKAME b. KAYS
Abdullah b. Mes‘ûd’un seçkin talebesi, Kûfe fıkıh ve tefsir mektebinin önde gelen temsilcilerinden.
Hocası
ESVED b. YEZÎD
Fakih, kıraat âlimi ve muhaddis tâbiî.
Hocası
İBN EBÛ LEYLÂ, Abdurrahman
Hadis, fıkıh ve kıraat âlimi, tâbiî.
Hocası
KĀDÎ ŞÜREYH
Tâbiîn devrinin ileri gelen fakihlerinden, Kûfe kadısı.
Hocası
ABÎDE es-SELMÂNÎ
Tâbiîn devrinin Kûfe’de yetişen meşhur fakihi.
Hocası
MESRÛK b. ECDA‘
Kûfe ekolüne mensup muhaddis ve fakih tâbiî.
Hocası
İKRİME el-BERBERÎ
Abdullah b. Abbas’ın mevlâsı, müfessir tâbiî.
Hocası
EBÛ ABDURRAHMAN es-SÜLEMÎ
Kıraat âlimi, tâbiî.
Hocası
EŞ‘ARÎ, Ebû Bürde
Kûfe kadısı, fakih ve muhaddis tâbiî.
Hocası
KĀSIM b. MUHAMMED b. EBÛ BEKİR
Hz. Ebû Bekir’in torunu, Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri.
Öğrencisi
ABDÜLMELİK b. MERVÂN
Emevî halifesi (685-705).
Öğrencisi
A‘MEŞ
Hadis, kıraat ve ferâiz sahalarındaki bilgisiyle tanınan tâbiîn nesline mensup âlim.
Öğrencisi
İBN SÎRÎN
Rüya tabiriyle tanınan hadis ve fıkıh âlimi, tâbiî.
Öğrencisi
KATÂDE b. DİÂME
Müfessir tâbiî.
Öğrencisi
AMR b. MEYMÛN
Muhaddis tâbiî.
Öğrencisi
AMR b. ŞÜRAHBÎL
Muhaddis tâbiî.
Öğrencisi
HAMMÂD b. EBÛ SÜLEYMAN
Ebû Hanîfe’nin hocası, döneminin Kûfe fakihi.
Öğrencisi
CÂBİR el-CU‘FÎ
Şiî muhaddis.
Öğrencisi
İBN ŞÜBRÜME
Fakih ve kadı.
Öğrencisi
OSMAN el-BETTÎ
Basra’nın önde gelen âlimlerinden, fakih.
Öğrencisi
HACCÂC b. ERTÂT
Basra ve Kûfe kadısı, muhaddis.
Öğrencisi
KELBÎ, Muhammed b. Sâib
Tefsir ve nesep âlimi.
Öğrencisi
İBN EBÛ LEYLÂ, Muhammed b. Abdurrahman
Kûfe kadısı, mutlak müctehid, muhaddis.
Öğrencisi
İBN AVN, Abdullah
Hadis âlimi.
Öğrencisi
EBÛ MİHNEF
Emevîler devri tarihçisi.
Çağdaşı
NEHAÎ
Muhaddis ve fakih, tâbiî.
Çağdaşı
ABDULLAH b. MUTΑ
Emevî yönetimi aleyhindeki faaliyetleriyle meşhur olan sahâbî.
Çağdaşı
ABDULLAH b. YEZÎD el-HATMÎ
Genç yaşta Bey‘atürrıdvân’a iştirak eden sahâbî.
Çağdaşı
İBNÜ’l-EŞ‘AS, Abdurrahman b. Muhammed
Halifeliğini ilân eden âsi Emevî kumandanı.
Çağdaşı
KUTEYBE b. MÜSLİM
Emevîler’in Horasan valisi, Mâverâünnehir fâtihi.
Çağdaşı
ABDÜLMELİK b. MERVÂN
Emevî halifesi (685-705).
Çağdaşı
ABDÜLAZÎZ b. MERVÂN
Emevî halifelerinden Mervân b. Hakem’in oğlu ve Ömer b. Abdülazîz’in babası, Mısır valisi.
Çağdaşı
ÖMER b. ABDÜLAZÎZ
Emevî halifesi (717-720).
İSNAD
Bir hadisi veya bir sözü ilk söyleyene nisbet etmek için senedinde yer alan râvilerin adlarını zikretme anlamında hadis terimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER