BÂBÜRLÜLER - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BÂBÜRLÜLER ile İLİŞKİLİ MADDELER

BÂBÜR
Bâbürlü Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (1526-1530).
HÜMÂYUN
Bâbürlü hükümdarı (1530-1540, 1555-1556).
EKBER ŞAH
Bâbürlü hükümdarı (1556-1605).
CİHANGİR
Bâbürlü hükümdarı (1605-1627).
ŞAH CİHAN
Bâbürlü hükümdarı (1628-1658).
EVRENGZÎB
Bâbürlü hükümdarı (1658-1707).
BAHADIR ŞAH II
Son Bâbürlü hükümdarı (1837-1858).
DÂRÂ ŞÜKÛH
Bâbürlü şehzadesi ve mutasavvıf.
TAC MAHAL
Hindistan’ın Agra şehrinde XVII. yüzyılda inşa edilen, İslâm türbe mimarisinin en başta gelen eseri.
DELHİ CUMA CAMİİ
XVII. yüzyıla ait Bâbürlü camii.
HİNDİSTAN
Güney Asya’da ülke.
BAHADIR ŞAH I
Bâbürlü hükümdarı (1707-1712).
CİHANDAR ŞAH
Bâbürlü hükümdarı (1712-1713).
FERRUHSİYER
Bâbürlü hükümdarı (1713-1719).
ŞAH ÂLEM
Bâbürlü hükümdarı (1759-1788, 1788-1806).
Bâbürlüler’den önce bölgeye hâkim olan devlet
DELHİ SULTANLIĞI
Hindistan’da Delhi merkez olmak üzere kurulan ve çoğu Türk asıllı hânedanlar tarafından idare edilen sultanlık (1206-1526).
BEGÜM
Hindistan’da Bâbür ve halefleri devrinde (1526-1858) hükümdarların anne, kız kardeş ve dul kadınları gibi aile fertlerine verilen unvan.
GÜLBEDEN BEGÜM
Hümâyûnnâme adlı hâtıratı ile tanınan Bâbürlü prensesi.
NURCİHAN
Bâbürlü Hükümdarı Cihangir Şah’ın hanımı.
CİHANÂRÂ BEGÜM
Bâbürlü Hükümdarı Şah Cihan’ın kızı.
KUDSİYYE BEGÜM
Bâbürlü Sultanı Ahmed Şah Bahadır’ın annesi ve saltanat ortağı.
HİNDAL MİRZA
Bâbürlü şehzadesi.
KÂMRÂN MİRZA
Bâbürlü Devleti’nin kurucusu Bâbür’ün oğlu.
EZFERÎ
Vâḳıʿât-ı Eẓferî adlı hâtıratı ile tanınan şair, Bâbürlü şehzadesi.
ABDÜRRAHİM HAN
Bâbürlüler devrinde âlim ve şairlerin koruyucusu olarak şöhret kazanan devlet adamı ve kumandan.
BAHTÂVER HAN
Bâbürlü sarayında önemli memuriyet ve hizmetlerde bulunan devlet adamı ve tarihçi.
CEVHER ÂFTÂBECİ
Bâbürlü Hükümdarı Hümâyun devrine ait Teẕkiretü’l-vâḳıʿât adlı hâtıratıyla tanınan idareci.
HÂN-ı CİHÂN LÛDÎ
Bâbürlü kumandanı ve devlet adamı.
İMÂDÜLMÜLK
Bâbürlü veziri.
İ‘TİMÂDÜDDEVLE
Bâbürlü veziri.
İVAZ VECÎH
Bâbürlüler’in hizmetinde bulunmuş âlim.
NİZÂMÜLMÜLK ÂSAFCÂH
Bâbürlü devlet adamı ve Haydarâbâd Nizamlığı’nın kurucusu (1724-1748).
SA‘DULLAH HAN
Bâbürlü Hükümdarı Şah Cihan’ın veziri.
SEYFÜDDEVLE, Abdüssamed Han
Bâbürlü devlet adamı.
ŞÎRÂZÎ, Mîr Fethullah
Bâbürlüler dönemi devlet adamı, âlim.
MEVLÂNÂ YÛSUFÎ
Hindistan’da Bâbürlü sultanlarına hizmet eden hekim, münşî, şair ve yazar.
MAHDÛMÜLMÜLK
Hindistan’da Sûrîler ve Bâbürlüler döneminde şeyhülislâmlık yapan âlim.
Nİ‘METULLAH b. HABÎBULLAH
Târîḫ-i Ḫân-ı Cihân adlı eseriyle tanınan Bâbürlü vak‘anüvis.
ABBÂS-ı SERVÂNÎ
Bâbürlü Hükümdarı Celâleddin Ekber Şah zamanında (1556-1605) yaşamış Afgan asıllı tarihçi.
BEDÂÛNÎ, Abdülkādir
Bâbürlüler devrinde Hindistan’da yaşayan tarihçi ve ilim adamı.
EBÜ’l-FAZL el-ALLÂMÎ
Ekber Şah devrinin önde gelen âlim, şair ve devlet adamı.
NİZÂMEDDİN AHMED HEREVÎ
Ṭabaḳāt-ı Ekberî adlı eseriyle tanınan İranlı tarihçi.
FEVCDÂR
Bâbürlüler’de idarî ve askerî yetkilere sahip görevli.
SÛBEDAR
Bâbürlüler’de eyalet valisi.
TAALLUK
Bâbürlüler’de, onların halefleri olan küçük devletlerde ve İngiliz sömürgesi döneminde Hindistan’da görülen bir idarî birim.
MANSABDÂR
Hindistan’da Bâbürlü devlet bürokrasisinde yüksek rütbeli askerî ve sivil görevli.
NEVVÂB
Hindistan’da Bâbürlü Devleti’nin idarî sisteminde siyasî makam ve güç ifade eden bir unvan.
CÂGÎR
Hindistan’da hüküm süren Türk devletlerinde geliri maaş yerine veya belli bir hizmet karşılığında memur ve kumandanlara tahsis edilen topraklara verilen ad.
PÂDİŞÂHÎ
Safevîler, Bâbürlüler ve Osmanlılar tarafından kullanılan bir çeşit gümüş para.
HAYDARÂBÂD NİZAMLIĞI
Hindistan’ın güneyinde Bâbürlü devlet adamı Nizâmülmülk Âsafcâh’ın kurduğu 1724-1948 yılları arasında hüküm süren devlet.
BÂBÜRNÂME
Bâbür’ün kendi hayatını anlattığı dünya çapında ilgiye kavuşmuş hâtırat kitabı.
FETİHPÛR SİKRİ
Bâbürlüler’in 1574-1586 yılları arasındaki başşehri.
FETİHPÛR SİKRİ ULUCAMİİ
Hint-İslâm sanatının en muhteşem binalarından biri.
Son verdikleri ve yerine geldikleri hânedan
LÛDÎLER
1451-1526 yılları arasında Delhi Sultanlığı’nda hüküm süren bir Afgan hânedanı.
Son verdikleri hânedan
ÂDİLŞÂHÎLER
Hindistan’ın güneybatısındaki Bîcâpûr bölgesinde hüküm süren bir Türk hânedanı (1489-1686).
Son verdikleri hânedan
KUTUBŞÂHÎLER
Hindistan’da Doğu Dekken bölgesinde hüküm süren bir Türk hânedanı (1512-1687).
Son verdikleri hânedan
NİZAMŞÂHÎLER
Hindistan’da hüküm süren bir İslâm hânedanı (1490-1636).
Son verdikleri hânedan
KERERÂNÎLER
Bengal Sultanlığı’nın 1564-1576 yılları arasında hüküm süren altıncı ve son hânedanı.
Son verdikleri hânedan
FÂRÛKĪLER
Handeş’te (Hindistan) 1370-1601 yılları arasında hüküm süren bir İslâm hânedanı.
Son verdikleri hânedan
BENGAL SULTANLIĞI
1337-1576 yılları arasında Bengal’de hüküm süren İslâm hânedanı.
Mücadele ettikleri hükümdar
NÂDİR ŞAH
İran’da Avşarlılar hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1736-1747).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER