CENGİZ TOMAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

CENGİZ TOMAR

Müellif toplam 74 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Coğrafya, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALPTEKİN, Coşkun
Selçuklu tarihçisi.
ASHTOR-STRAUSS, Eliyahu
Ortaçağ İslâm iktisat tarihine dair eserleriyle tanınan şarkiyatçı.
AYALON, David
Ortaçağ İslâm tarihçisi.
BOSWORTH, Clifford Edmund
İngiliz şarkiyatçısı.
DÛRÎ, Abdülazîz
Iraklı İslâm tarihçisi.
GUYANA
Güney Amerika’da Surinam’dan sonra en çok müslüman nüfus barındıran ülke.
HOLT, Peter Malcolm
İngiliz şarkiyatçısı.
HÜSEYİN AHMED
Etiyopyalı tarihçi.
İBN ASÂKİR, Ebü’l-Kāsım
Hadis hâfızı ve Târîḫu medîneti Dımaşḳ adlı eseriyle tanınan tarihçi.
İBN HALDÛN / 4. Bölüm: Literatür
Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.
İBN VÂSIL
Eyyûbî dönemi tarihçisi.
İBNÜ’l-FAKĪH
Kitâbü’l-Büldân adlı eseriyle tanınan İslâm coğrafyacısı.
İBNÜ’l-FUVATÎ
Tarihçi, muhaddis ve hâfız-ı kütüb.
İBNÜ’l-HATÎB, Lisânüddin
Nasrî veziri, tarihçi ve edip.
İBNÜ’l-İMÂD
Şeẕerâtü’ẕ-ẕeheb adlı eseriyle meşhur olan tarihçi, fakih ve edip.
İKDÜ’l-CÜMÂN
Bedreddin el-Aynî’nin (ö. 855/1451) 850 (1446) yılına kadar gelen umumi tarihi.
İSFAHÂNÎ, Cemâleddin
Zengîler’in (Musul Atabegleri) veziri.
KUDÜS / 4. Bölüm: Memlükler Dönemi
Üç ilâhî dinde de önemli bir yere sahip olan ve kutsal sayılan şehir.
LÜBNAN / 3. Bölüm: KÜLTÜR ve MEDENİYET
Ortadoğu’da Akdeniz’e kıyısı olan ülke.
MAĞRİBÎLER
IV-V. (X-XI.) yüzyıllarda vezir, kâtip ve müdebbir olarak çeşitli İslâm hânedanlarının hizmetinde bulunan bir aile.
MAKDİSİ, George M.
Lübnan asıllı Amerikalı şarkiyatçı.
el-MELİKÜ’l-ÂDİL II
Eyyûbî hükümdarı (1238-1240).
el-MELİKÜ’l-AZÎZ
Eyyûbî hükümdarı (1193-1198).
el-MELİKÜ’l-EŞREF, İnal
Memlük sultanı (1453-1461).
el-MELİKÜ’l-MUAZZAM
Dımaşk Eyyûbî meliki (1218-1227).
el-MELİKÜ’n-NÂSIR, Dâvûd
Eyyûbîler’in Dımaşk (1227-1229) ve Kerek (1229-1247) hâkimi.
el-MELİKÜ’n-NÂSIR, Yûsuf
Eyyûbîler’in Halep ve Dımaşk kolu hükümdarı (1236-1260).
MISIR / 4. Bölüm: Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
MISIR / 7. Bölüm: İlim, Kültür ve Medeniyet
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
MÎLÎ
Cezayir ıslah hareketi öncülerinden, âlim.
MUHAMMED ZEBÂRE
Yemenli tarihçi ve devlet adamı.
NABLUSÎ, Osman b. İbrâhim
Eyyûbîler döneminde Mısır malî divanları ve uygulamalarına dair eserleriyle tanınan devlet adamı.
NÂZIR / 1. Bölüm
İslâm devletlerinde çeşitli kurum ve kuruluşların yönetici veya denetleyicilerini ifade eden terim.
NUAYMÎ
Tarihçi ve muhaddis.
NÜMEYR b. ÂMİR (Benî Nümeyr b. Âmir)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
POPPER, William
Amerikalı şarkiyatçı.
RADIYYE BEGÜM
Delhi Sultanlığı hükümdarı (1236-1240).
RÂŞİDÎLER
XI-XIII. yüzyıllarda Hadramut’ta hüküm süren müslüman bir hânedan.
REFİK BEY el-AZM
Suriyeli siyasetçi ve fikir adamı.
RESÛLÎLER
Yemen’de 1229-1454 yılları arasında hüküm süren muhtemelen Türkmen asıllı bir hânedan.
REVVÂDÎLER
Azerbaycan’ın ve İran’ın kuzeybatısında IV. (X.) yüzyıl başları ile 463 (1071) yılları arasında hüküm süren bir hânedan.
REYHÂNÎ, Emîn b. Fâris
Lübnanlı edebiyatçı ve düşünür.
ROSENTHAL, Franz
Alman asıllı Amerikalı şarkiyatçı.
RUANDA
Orta Afrika’da bir ülke.
SAÎD, Emîn Muhammed
Suriyeli gazeteci ve tarihçi.
SALÎBÎ, Kemal Süleyman
Lübnanlı tarihçi.
SARASİNLER
Batılılar tarafından Araplar’ı ve genel olarak müslümanları tanımlamak amacıyla kullanılan isim.
SAYDA / 1. Bölüm
Lübnan’ın Akdeniz kıyısında bir şehir.
SEHÂVÎ, Şemseddin
Hadis âlimi ve tarihçi.
SİERRA LEONE
Batı Afrika’da İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye ülke.
SİTTÜLMÜLK
Fâtımî Halifesi Azîz-Billâh’ın kızı.
SULEYHÎLER
Yemen’de hüküm süren bir Şiî hânedanı (1047-1138).
SURİYE / 4. Bölüm
Ortadoğu’da bir Akdeniz ülkesi.
SURİYE / 5. Bölüm
Ortadoğu’da bir Akdeniz ülkesi.
ŞAM / 1. Bölüm
İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden biri, günümüzde Suriye’nin başşehri.
ŞÂVER b. MÜCÎR
Son Fâtımî Halifesi Âdıd-Lidînillâh’ın veziri.
ŞECERÜDDÜR
Bazı tarihçilere göre Memlükler’in ilk sultanı olan hanım (1250).
TABAKA
Memlük Devleti’nde sultan memlüklerinin kaldığı kışlalara verilen ad.
TABERİYE
Filistin’de tarihî bir şehir.
TALÂİ‘ b. RÜZZÎK
Fâtımî veziri.
TARİH / 3. Bölüm: Mısır, Suriye ve Filistin
Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
TRABLUSŞAM / 1. Bölüm
Lübnan’da tarihî bir liman şehri.
TÛNİSÎ
Tunuslu yazar.
TURAN ŞAH
Eyyûbîler’in Yemen kolunun kurucusu ve ilk hükümdarı (1174-1180).
ÜRDÜN / 2. Bölüm: TARİH
Ortadoğu’da bir İslâm ülkesi.
ÜRDÜN / 3. Bölüm: KÜLTÜR ve MEDENİYET
Ortadoğu’da bir İslâm ülkesi.
YEMEN / 2. Bölüm: TARİH
Arap yarımadasının güneybatısında ülke.
YEMEN / 4. Bölüm: Son Dönem
Arap yarımadasının güneybatısında ülke.
YEMEN / 5. Bölüm: KÜLTÜR ve MEDENİYET
Arap yarımadasının güneybatısında ülke.
ZAFÂR
Uman’ın güneyinde Hint Okyanusu kıyısında tarihî bir şehir.
ZEBÎD
Yemen’de tarihî bir şehir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER