HİLAL GÖRGÜN - TDV İslâm Ansiklopedisi

HİLAL GÖRGÜN

Müellif toplam 73 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Arap Dili ve Edebiyatı, Fıkıh, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, İlimler Tarihi, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Tefsir, Tasavvuf, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALEVÎ, Cemâleddin
Faslı İslâm felsefesi araştırmacısı, muhakkik.
DÂRÜLULÛM / 2. Bölüm: Kahire Dârülulûmu
İslâm dünyasında özellikle dinî ilimlerin tahsil edildiği bazı eğitim ve öğretim kurumlarının ortak adı.
DEŞTEKÎ, Sadreddin
İranlı âlim.
ENVER SEDAT
Mısırlı devlet adamı.
GURBÂL, Muhammed Şefîk
Mısırlı tarihçi ve eğitimci.
HAARMANN, Ulrich
Alman şarkiyatçısı.
HARTMANN, Martin
Alman şarkiyatçısı.
HEVSÂ
Afrika’daki en büyük müslüman topluluklardan biri.
HEYKEL, Muhammed Hüseyin
Mısırlı gazeteci, siyasetçi ve düşünür.
İBNÜ’l-MÜNZİR el-BAYTÂR
Kâmilü’ṣ-ṣınâʿateyn adlı eseriyle tanınan müellif.
İBRÂHİM BEY
Mısır’daki son kölemen beylerinden.
İBRÂHİM RİFAT PAŞA
Mısır emîr-i haclarından, Mirʾâtü’l-Ḥaremeyn müellifi.
İHVÂN-ı MÜSLİMÎN / 2. Bölüm
Mısır’da kurulan ve bazı Ortadoğu İslâm ülkelerinde de faaliyet gösteren dinî-siyasî bir teşkilât ve hareket.
İNBÂBÎ
Mısırlı âlim, Ezher şeyhi.
İSMÂİL el-EZHERÎ
Sudan’ın bağımsızlığını kazandıktan sonraki ilk başbakanı.
İSMET HATUN
Nûreddin Mahmud Zengî ve daha sonra Selâhaddîn-i Eyyûbî ile evlenen hanım.
JAESCHKE, Gotthard
Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Alman tarihçisi.
JAHN, Karl
Avusturya kökenli Hollandalı Türkolog.
JUYNBOLL, Theodorus Willem Johannes
Hollandalı şarkiyatçı.
KAHİRE / 3. Bölüm: SON DÖNEM
Mısır’ın başşehri.
KRAELITZ-GREIFENHORST, Friedrich von
Avusturyalı Türkolog.
KRAUS, Paul Eliezer
Alman şarkiyatçısı ve ilimler tarihi uzmanı.
KREUTEL, Richard Franz
Avusturyalı Türkolog.
LE COQ, Albert August von
Fransız asıllı Alman arkeolog ve Türkologu.
LÉVI-PROVENÇAL, Évariste
Yahudi asıllı Fransız şarkiyatçısı.
MAHMÛD KĀSIM
İslâm felsefesi çalışmalarıyla tanınan Mısırlı âlim.
MANSÛRE
Mısır’da Dekahliye idarî bölümünün merkezi olan şehir.
MARÇAIS, William
Fransız şarkiyatçısı ve Arap dil bilimi uzmanı, koloni yöneticisi.
MEDENÎ, Hüseyin Ahmed
Hintli âlim ve siyasetçi.
MEIER, Fritz
İsviçreli şarkiyatçı.
MEYERHOF, Max
İslâm tıp tarihi araştırmalarıyla ünlü Alman hekimi.
MISIR / 2. Bölüm: Başlangıçtan Bizans Dönemine Kadar
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
MISIR / 6. Bölüm: Fransız İşgali ve Sonrası
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
MISIR / 8. Bölüm
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
MORDTMANN, Andreas David
Alman şarkiyatçısı.
MUHAMMED / 18. Bölüm
Son peygamber.
MUHAMMED KUTUB
Mısırlı fikir adamı.
MUHAMMED ŞÂKİR
Mısırlı âlim.
MUSTAFA es-SİBÂÎ
Suriye İhvân-ı Müslimîn teşkilâtının kurucusu, âlim.
NASR el-HÛRÎNÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi, nâşir.
NECCÂR, Muhammed Ali
Arap diline ve sözlüğe dair çalışmalarıyla tanınan Mısırlı âlim.
NOTH, Albrecht
Alman şarkiyatçısı.
NÖLDEKE, Theodor
Alman şarkiyatçısı.
PLESSNER, Martin (Meir)
Alman asıllı şarkiyatçı.
PORT SAİD
Süveyş Kanalı’nın ağzında yer alan Mısır’ın ikinci büyük liman şehri.
REISKE, Johann Jacob
Şarkiyatçılığın öncülerinden, İslâm nümismatiğinin kurucusu, Grek ve Bizans uzmanı.
RİFÂA et-TAHTÂVÎ
Mısırlı dil, edebiyat, tarih ve coğrafya âlimi, mütercim.
SA‘D ZAĞLÛL
Mısırlı devlet adamı.
SAÎD HAVVÂ
Suriyeli âlim ve İhvân-ı Müslimîn Teşkilâtı’nın ideologu.
SARRÛF, Ya‘kūb
Lübnan asıllı hıristiyan yazar, el-Muḳteṭaf dergisi nâşiri.
SEYYİD KUTUB
Mısırlı düşünür ve aksiyon adamı.
STEPPAT, Fritz
Alman şarkiyatçısı.
STROTHMANN, Rudolf
Alman şarkiyatçısı.
SÜKEYNE bint HÜSEYİN
Hz. Hüseyin’in küçük kızı.
ŞA‘RÂVÎ
Mısırlı âlim.
ŞEREBÂSÎ
Mısırlı âlim.
ŞERİF PAŞA, Muhammed
Mısırlı devlet adamı.
ŞERKĀVÎ
Mısırlı âlim, mutasavvıf ve Ezher şeyhi.
ŞİNKĪTÎ, Muhammed Mahmûd
Moritanya asıllı Arap dili ve edebiyatı âlimi.
ŞÜKRÎ, Abdurrahman
Mısırlı şair ve eleştirmen.
TYAN, Émile
Lübnanlı hukukçu, siyasetçi ve şarkiyatçı.
URÂBÎ PAŞA
Mısırlı devlet adamı, İngiliz işgaline karşı direnen ordu kumandanı.
el-URVETÜ’l-VÜSKĀ
Cemâleddîn-i Efgānî ile Muhammed Abduh tarafından 1884’te Paris’te yayımlanan dergi.
VOLLERS, Karl
Alman şarkiyatçısı.
WEIL, Gustav
Alman şarkiyatçısı.
WELLHAUSEN, Julius
Alman teologu, Kitâb-ı Mukaddes uzmanı ve şarkiyatçı.
WIEDEMANN, Eilhard
Alman bilim tarihçisi, fizikçi.
WÜSTENFELD, Heinrich Ferdinand
Alman şarkiyatçısı.
ZEITSCHRIFT der DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GESELLSCHAFT
Yayımına 1847 yılında başlanan Alman şarkiyat araştırmaları dergisi.
ZEKÎ MUHAMMED HASAN
Mısırlı sanat tarihçisi.
ZÜREYḲ, Kostantin
Arap milliyetçiliğine dair fikirleriyle tanınan Suriyeli hıristiyan düşünür, tarihçi, yazar.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER