OSMAN GAZİ ÖZGÜDENLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

OSMAN GAZİ ÖZGÜDENLİ

Müellif toplam 59 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HABÎBÎ, Abdülhay
Afganistanlı tarihçi, şair ve siyasetçi.
HÜSEYNÎ, Ali b. Nâsır
Zübdetü’t-tevârîḫ adlı eseriyle tanınan Selçuklu tarihçisi.
İFTİHÂRÎLER
İlhanlı Devleti’nde idarî, edebî ve kültürel hizmetlerde bulunan bir aile.
İNCÜ
İlhanlı hânedanının özel mülk ve malları hakkında kullanılan bir terim.
İRAN / 3. Bölüm: Fetihten Safevîler’e Kadar
Ortadoğu ile Orta Asya’nın yüksek düzlükleri arasında yer alan ülke.
İSFAHAN / 1. Bölüm
İran’ın dördüncü büyük şehri ve aynı adı taşıyan eyaletin merkezi.
İSKÂN / 4. Bölüm: Selçuklular
Genel olarak sürekli veya geçici yerleşmeyi, özel olarak da kabile ve aşiretlerin yerleştirilmesini ifade eden terim.
KARAKORUM
Moğolistan’da iki tarihî şehir.
KUBİLAY KAĞAN
Moğol hükümdarı (1260-1294).
LAMBTON, Ann Katharine Swynford
İngiliz şarkiyatçısı.
LURLAR
Güneybatı İran’da yaşayan bir topluluk.
MAR‘AŞÎLER
XIV-XVI. yüzyıllar arasında İran’ın Mâzenderan bölgesinde hüküm süren bir hânedan.
MÂVERÂÜNNEHİR
Ceyhun nehrinin kuzey ve doğusunda kalan bölgeye İslâm tarihçi ve coğrafyacıları tarafından verilen isim.
MERÂGA
Günümüzde İran sınırları içinde bulunan önemli Ortaçağ şehirlerinden biri.
MERV / 1. Bölüm
Türkmenistan’da tarihî bir şehir.
MİHRİBÂNÎLER
XIII-XVI. yüzyıllar arasında Sîstan bölgesinde hüküm süren mahallî bir hânedan (1236-1543).
MÎKÂLÎLER
IX-XI. yüzyıllar arasında Horasan’ın idarî ve ilmî hayatında önemli rol oynayan bir aile.
MOĞOLİSTAN / 2. Bölüm
Orta Asya’nın doğusunda ülke.
MOĞOLLAR
Ortaçağ dünya tarihinde önemli rol oynayan ve özellikle İslâm dünyasındaki tahribatıyla tanınan bir kavim.
MUHAMMED ALİ ŞAH
İran’da hüküm süren Kaçar hânedanının altıncı hükümdarı (1907-1909).
MUHAMMED ŞAH
Kaçar hükümdarı (1834-1848).
MÛSÂ YABGU
Selçuklu hânedanının atası olan Selçuk Bey’in oğlu.
MUSADDIK, Muhammed
İran’da petrolün millîleştirilmesini sağlayan başbakan.
MÜSTERŞİD-BİLLÂH
Abbâsî halifesi (1118-1135).
MÜŞA‘ŞA‘LAR
1435-1924 yılları arası Hûzistan’da Havîza ve çevresine hâkim olan Arap asıllı Şiî hânedanı.
NÂSIRÜDDİN ŞAH
Kaçar hükümdarı (1848-1896).
NÎŞÂBUR
İran’da tarihî bir şehir.
OLCAYTU HAN
İlhanlı hükümdarı (1304-1316).
ÖGEDEY HAN
Cengiz Han’ın yerini alan Moğol büyük hanı (1229-1241).
REŞÎDÜDDİN FAZLULLĀH-ı HEMEDÂNÎ
İlhanlı devlet adamı, tabip, âlim ve tarihçi.
REY
İran’da bir Ortaçağ şehri.
SELÇUKLULAR / 2. Bölüm
Türkler’in İslâmî devirde kurdukları en büyük hânedanlardan biri (1040-1308).
SELÇUKLULAR / 11. Bölüm
Türkler’in İslâmî devirde kurdukları en büyük hânedanlardan biri (1040-1308).
SÎSTAN
Günümüzde bir kısmı İran, bir kısmı Afganistan sınırları içinde kalan tarihî bölge.
SULTAN
İslâm dünyasında XI. yüzyıldan itibaren genellikle hükümdar için kullanılan unvan.
SÜSSHEIM, Karl
Yahudi asıllı Alman şarkiyatçısı.
ŞEMSEDDÎN-i SİRÂC AFÎF
Târîḫ-i Fîrûz Şâhî adlı eseriyle tanınan Delhi Sultanlığı tarihçisi.
ŞEREF HAN
Şerefnâme adlı tarihiyle meşhur olan Bitlis hâkimi.
ŞÎRAZ
İran’ın güneyinde tarihî bir şehir.
TABERİSTAN
İran’ın kuzeyinde günümüzde Mâzenderan adını taşıyan eyalet.
TAHRAN
İran İslâm Cumhuriyeti’nin başşehri.
TARİH / 7. Bölüm: İran
Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
TARİH / 10. Bölüm: Osmanlılar’dan Önce Anadolu
Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
TÂRÎH-i ÂL-i SELÇÛK
Yazıcıoğlu Ali’nin (IX./XV. yüzyıl) Oğuz boylarına, Selçuklular’la İlhanlılar’a ve Osmanlılar’ın kuruluşuna dair eseri.
TÂRÎH-i CİHÂNGÜŞÂ
Atâ Melik Cüveynî’nin (ö. 681/1283) Moğollar, Hârizmşahlar ve İsmâilîler’e dair eseri.
TİYÛL
İran’da IX. (XV.) yüzyıldan itibaren genellikle askerî dirlikler için kullanılan bir terim.
TORNBERG, Carl Johan
İsveçli şarkiyatçı.
TÜMEN
Ortaçağ Türk ve Moğol devletlerinde bir askerî birliği ifade eden, idarî ve malî teşkilâtta da kullanılan terim.
URMİYE
İran Azerbaycanı’nda tarihî bir şehir.
ÜLÜŞ
Eski Türkler’de kesilen hayvanın etinden alınacak belli hisse ve ülkenin hânedan mensupları arasında taksim edilmesi anlamında terim.
VAKFİYE / 1. Bölüm
Bir vakfın kurucusu tarafından düzenlenen vakfın işleyişiyle ilgili resmî belge.
VASSÂF
İlhanlı devri tarihçisi, bürokrat ve edip.
VEZİR / 4. Bölüm
İslâm devletlerinde hükümdardan sonra gelen en yetkili yönetici.
VİLÂYÂT-ı HAMSE
İran’da biri Fars bölgesinde, diğeri Azerbaycan’da iki coğrafî yörenin adı.
WIET, Gaston
Fransız şarkiyatçısı.
YABGU
Asya Hunları’ndan Büyük Selçuklular’a kadar Türk devlet ve topluluklarında görülen idarî bir unvan.
ZAHÎRÜDDÎN-i NÎSÂBÛRÎ
Selcûḳnâme adlı eseriyle tanınan Selçuklu devri tarihçisi.
ZAMBAUR, Eduard Ritter von
Avusturyalı nümismat ve şarkiyatçı.
ZETTERSTÉEN, Karl Vilhelm
İsveç şarkiyatçısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER